Älmhults kommunfullmäktige, 27 maj 2024

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Linda Rikardsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anna Erika Andersson. miljö- och byggchef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Carl Gustaf Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl Gustaf Hansson (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Carl Gustaf Hansson (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Utser Maria Andersson (S) och Jeanette Schölin (SD) att justera protokollet jämte ordförande.

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Fastställer dagordningen i sin helhet.

4. Kalendarium

Sammanfattning

Ordföranden informerar sammanträdet om kommunfullmäktiges kalendarium.

 • Juli 2024: Inställt över sommaren
 • Augusti 2024: Eventuellt inställt över sommaren
 • December 2024: Elmen AB:s förslag till budget 2025 med plan 2026-2027, Högtidlighållande: Demokratifirande
 • Januari 2025: Högtidlighållande: Tjänstepersoner som arbetat inom kommunen i 25 år, Handlingsprogram för bolagen, Upphandlingsplan 2025
 • Februari 2025: Eventuellt inställt
 • Mars 2025: Kommunfullmäktiges årsanalys, Uppföljning av kommunövergripande intern kontroll
 • April 2025: Årsredovisning, Uppföljning av kommunövergripande intern kontroll, Revisionsberättelse, Fråga om ansvarsfrihet, Redovisning av ej färdigberedda motioner, Finansrapporter för kommunkoncernen
 • Maj 2025: Kommunövergripande ekonomisk uppföljning och finansiell rapport (mars), Redovisning av ej färdigberedda motioner

5. Information från Miljö- och bygg

Information

Förvaltningschef och kart- och byggchef från Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar om förvaltningens verksamhet.

Bruttolista

 • Vägledningsdebatter
 • Presentationer från nämnderna
 • Uppföljning av beviljade motioner
 • Redovisning om arbetet med att öka samverkan mellan kommunen,
 • Uppdatering kring Linnéskolan föreningslivet och civilsamhället
 • Rapportering av färdigställda
 • Uppföljning av tidigare investeringar revisionsgranskningar
 • Information om Sydafrika-projektet,
  • Fastighetsunderhåll - Tekniska ICLD, Daniel
  • Tidiga stödinsatser - Utbildning
 • Information om solcellsinvesteringen - energibokslut
 • Framtidens äldreomsorg

6. Ändring av reglemente med anledning av tillsyn över avfallshantering i fritidsbåthamnar

Kommunstyrelsens förslag

1. Antar förslaget till reviderat reglemente för Miljö- och byggnämnden daterad 2024-01-26.

2. Antar förslaget till taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar daterad 2024-01-26.

Sammanfattning av ärendet

En ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) innebär att kommunerna sedan 1 maj 2023 ska bedriva tillsyn över att vissa fritidbåtshamnar har anordningar för att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.

Miljö- och byggförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige:

1. Anta förslag till reviderat reglemente för Miljö- och byggnämnden daterad 2024-01-26

2. Anta förslag till taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar daterad 2024-01-26

7. Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåthamnar

Förslag till beslut

Antar förslaget till taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar daterad 2024-01-26.

Sammanfattning av ärendet

En ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) innebär att kommunerna sedan 1 maj 2023 ska bedriva tillsyn över att vissa fritidbåtshamnar har anordningar för att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.

Miljö- och byggförvaltningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige:

1. Anta förslag till reviderat reglemente för Miljö- och byggnämnden daterad 2024-01-26

2. Anta förslag till taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar daterad 2024-01-26

8. Barnbokslut 2023

Kommunstyrelsens förslag

Godkänner barnbokslutet för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Barnbokslutet används för att sammanställa, utvärdera och följa upp hur långt kommunen har kommit med målen under 2023. Bokslutet redovisar aktiviteterna som har genomförts för respektive mål och delmål. Sedan görs en bedömning om målen har uppfyllts eller ej, och om det kan finnas ett behov av revidering.

Detta ger även en indikation på hur Älmhults kommun bör fortsätta att arbeta med barnkonventionen under 2024.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige: Godkänner barnbokslutet för 2023.

9. Borgensavgifter för kommunala bolag 2025

Kommunstyrelsens förslag

Beslutar om nya borgensavgifter för bolagen år 2025 om 0,50 % till Älmhultsbostäder AB, 0,65 % till ElmNet AB och 0,64 % till Älmhults Terminal AB.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till borgensavgifter år 2025 har tagits fram med beaktande av EU-lagstiftningen avseende statsstöd och Skatteverkets regler för internprissättning som innebär att beräkning av borgensavgift måste ske på marknadsmässiga grunder.

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen som föreslår att nivån på bolagens borgensavgifter år 2025 beslutas till de nya avgifterna enligt tabellen i kallelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår som beslut:

 • Beslutar om nya borgensavgifter för bolagen år 2025 om 0,50 % till Älmhultsbostäder AB, 0,65 % till ElmNet AB och 0,64 % till Älmhults Terminal AB.

10. Finansiell rapport mars 2024

Kommunstyrelsens förslag

Godkänner Finansrapport kommunens skuldförvaltning mars 2024 samt Finansrapport kommunkoncernens skuldförvaltning mars 2024 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av kommunstyrelsen per mars, augusti och december och rapportering ska ske till kommunfullmäktige. Söderberg & Partner bistår kommunen med att ta fram finansrapporter över skuldförvaltningen både vad gäller kommunen och även för kommunkoncernen inklusive bolagen.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår som beslut:

Godkänner Finansrapport kommunens skuldförvaltning mars 2024 samt Finansrapport kommunkoncernens skuldförvaltning mars 2024 och lägger dessa till handlingarna.

11. Ekonomisk uppföljning mars 2024 – kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Godkänner ekonomisk uppföljning mars 2024 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per mars 2024 för kommunfullmäktiges egen verksamhet.

Kommunfullmäktige redovisar i prognosen en negativ budgetavvikelse med -84 tkr. Personalkostnader/arvoden prognostiseras göra ett underskott om -95 tkr, medan övriga kostnader ger ett plus med +11 tkr.

En åtgärdsplan är framtagen och genomförs under året. Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår som beslut:

 • Godkänner ekonomisk uppföljning mars 2024 för kommunfullmäktige daterad 2024-04-16

12. Ekonomisk uppföljning mars 2024 – kommunövergripande

Kommunstyrelsens beslut

1. att godkänna kommunens ekonomiska uppföljning per mars 2024.
2. att påtala för nämnderna att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget för år 2024.
3. att förväntat negativt resultat enligt balanskravet för år 2024 finansieras genom att resultatutjämningsreserven disponeras fullt ut.
4. att om negativt resultat enligt balanskravet vid årets slut överstiger resultatutjämningsreserven, ska denna del återställas senast inom 3 år och hanteras i kommande budgetprocess.

Sammanfattning av ärendet

I den ekonomiska uppföljningen för mars ges en helårsprognos av kommunens förväntade resultat för år 2023 samt en prognos av årets investeringar. I delårsrapporten augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna över ärendet till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen har därefter berett ärendet och föreslår som beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;

1. att godkänna kommunens ekonomiska uppföljning per mars 2024.
2. att påtala för nämnderna att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget för år 2024.
3. att förväntat negativt resultat enligt balanskravet för år 2024 finansieras genom att resultatutjämningsreserven disponeras fullt ut.
4. att om negativt resultat enligt balanskravet vid årets slut överstiger resultatutjämningsreserven, ska denna del återställas senast inom 3 år och hanteras i kommande budgetprocess.

13. Redovisning av ej färdigberedda motioner, april 2024

Kommunstyrelsens förslag

Godkänner redovisningen av ej färdigberedda motioner april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Totalt har 8 motioner ej beretts färdigt, 7 motioner inom tidsram.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår som beslut:

 • Godkänner redovisning av ej färdigberedda motioner april 2024.

14. Enkla frågor

Ledamöternas frågestund

Önskas några enkla frågor ställas?

Mötets avslutning

Mötesstart: 27/5 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.