Älmhults kommunfullmäktige, 27 september 2021

Primära flikar

Sändningen börjar om
 • Mötets öppnande
 • 1. Upprop
 • 2. Val av justerare
 • 3. Fastställande av föredragningslistan
 • 4. Kalendarium
 • 5. Information om Covid-19
 • 6. Information om utbildningsnämndens verksamheter
 • 7. Val till uppdraget som ledamot i valberedningen efter Bo Bergsjö (L)
 • 8. Val till uppdraget som ersättare i valberedningen efter Senada Hodzic (L)
 • 9. Avsägelse från uppdraget som revisor från KarlHenrik Johansson (V)
 • 10. Val till uppdraget som revisor efter Karl-Henrik Johansson (V)
 • 11. Avsägelse från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden från Birgitta Nilsson (S)
 • 12. Val till uppdraget som ersättare efter Birgitta Nilsson (S)
 • 13. Avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden från Staffan Ferm (S)
 • 14. Val till uppdraget som ledmot i tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S)
 • 15. Avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från Ola Willhammar (C)
 • 16. Val till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C)
 • 17. Valdistrikt inför valet 2022
 • 18. Delrapport Parlamentariska beredningen 2021-2022
 • 19. Antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperiod 2022-2026
 • 20. Svar på motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP)
 • 21. Deltagande i Region Kronobergs trafikupphandling 2025
 • 22. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 • 23. Socialnämndens begäran om avsteg från Policy för intraprenad i Älmhults kommun och förlängning av intraprenadsavtal Solgården
 • 24. Meddelande till kommunfullmäktige
 • 25. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av avtal
 • 26. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kyld mat
 • 27. Enkla frågor
 • Mötets avslutning

Mötet börjar 27/9 2021 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.