Älmhults kommunfullmäktige, 17 juni 2024

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Arpine Minasyan

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Erik Hult. Elin Hult

Talare

Arpine Minasyan

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Fredrik Kastengren. enhetschef. Gemökök

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Yvonne Jonsson (C)

Talare

Jessica Willborg (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Håkan Pettersson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Håkan Pettersson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Håkan Pettersson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jessica Willborg (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Utser Jessica Wihlborg (C) och Morgan Svensson (M) att justera protokollet jämte ordförande.

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Fastställer dagordningen i sin helhet.

4. Kalendarium

6. Prisutdelning för God bebyggd miljö år 2024

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommunfullmäktige tilldelar priset för god bebyggd miljö år 2024 till Lekplatsen i Västra Bökhult och Hyreslägenheter i Såganäs.

5. Prisutdelning för Årets arbetsplats 2023

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommunfullmäktige utser arbetsplatsen Gemö köket till årets arbetsplats 2023. Vinstpengen är 10 000 kr.

HR-avdelningen har ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram underlag för att utse Årets arbetsplats. Utmärkelsen ”Årets arbetsplats” utgår från perspektivet Hållbarhet. Nominering har genomförts under våren 2024 och har gjorts av chef eller arbetsplatsen. En jury nominerar vinnare till kommunstyrelsen. Totalt har 9 olika arbetsplatser nominerats. Vinsten utgörs av en prissumma som arbetsplatsen ska använda för någon gemensam aktivitet i linje med hållbar arbetsplats.

Gemö köket nomineras till Årets arbetsplats, då de har visat på gott föredöme inom samtliga tre hållbarhetsperspektiv och föreslås därför av juryn att utses till årets arbetsplats 2023. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår som beslut: 1. Utse arbetsplatsen Gemö köket till årets arbetsplats. 2. Fastställa vinstpeng till 10 000 kr.

7. Information om Haganässkolan - Antagning och attraktivitet

8. Vägledningsdebatt om översiktsplan

9. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i valnämnden efter Elma Husic (S)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ledamot i valnämnden efter Elma Husic (S). Yrkande krävs.

Extra valärende

10. Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden efter Thomas Johansson (S)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ledamot i utbildningsnämnden efter Thomas Johansson (S). Yrkande krävs.

11. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Jeanette Schölin (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige entledigar Jeanette Schölin (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

12. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen efter Jeanette Schölin (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ledamot i kommunstyrelsen efter Jeanette Schölin (SD).

13. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Jeanette Schölin (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ledamot i socialnämnden efter Jeanette Schölin (SD).

12. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen efter Jeanette Schölin (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ledamot i kommunstyrelsen efter Jeanette Schölin (SD).

14. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jeanette Schölin (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jeanette Schölin (SD).

15. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Paul Gunnarsson (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige entledigar Paul Gunnarsson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

16. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Paul Gunnarsson (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i kommunstyrelsen efter Paul Gunnarsson (SD).

17. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Paul Gunnarsson (SD)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i socialnämnden efter Paul Gunnarsson (SD).

18. Hållbarhetsrapport 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Hållbarhetsrapport 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten utvecklas i Älmhults kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en samlad hållbarhetsrapport för 2023 som redovisar aktiviteter och resultat kopplat till kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapport för 2023.

19. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 1 2024

Kommunstyrelsens förslag

Tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta för kvartal 1 2024 och noterar denna till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande uppgifter:

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
• vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 2024. Socialförvaltningen har rapporterat de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård och omsorg. Socialnämnden behandlade ärendet 2024-04-24, § 60, och beslutade överlämna sammanställningen till kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår som beslut:  Tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta för kvartal 1 2024 och noterar denna till protokollet. 

20. Årsredovisning - VoB Kronoberg

Kommunstyrelsens förslag

1. Godkänner VoB Kronobergs årsredovisning för 2023.
2. Beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. Revisorerna har gjort följande yttranden i revisionsberättelsen:

• Vi bedömer att direktionen bedriver verksamheten på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• Vi bedömer att Räkenskaperna i allt väsentligt år rättvisande.
• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
• Vi tillstyrker an respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
• Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2023.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår som beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna VoB Kronobergs årsredovisning för 2023.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

21. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 17/6 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse och handlingar 

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.