Älmhults kommunfullmäktige, 29 april 2024

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Johansson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christina Utterström. Ekonomichef

Talare

Stina Ramberg Fälth. servicechef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Christina Utterström. Ekonomichef

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Christina Utterström. Ekonomichef

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Christina Utterström. Ekonomichef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Johansson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Johansson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Irene Svensson (S) och Gullbritt Tranvik (SD)

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

  • Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i sin helhet

4. Kalendarium

5. Slutredovisning av projektet Paradisskolan

Informationsärende

Fastighetschef Lars Lund föredrar

6. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Claudia Swanson (-)

Förslag till beslut

  1. KF entledigar Claudia Swanson (-) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
  2. KF hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

7. Information om Årsredovisning 2023

Informationsärende

Ekonomichef Christina Utterström och servicechef Stina Ramberg Fälth föredrar

8. Allmänhetens frågestund gällande Årsredovisning 2023

Frågestund

Allmänheten ställer frågor om årsredovisningen för år 2023

9. Revisionsberättelse för 2023

Sammanfattning

Kommunrevisionens granskning har överlämnats till kommunfullmäktige

10. Årsredovisning 2023

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner kommunens Årsredovisning 2023.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. I årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.

Älmhults kommun redovisar för året ett resultat om minus 8 miljoner kronor. Detta är 17 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 9 miljoner kronor. Uppföljning av kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning år 2023 visar att inget av målen uppfylls.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen;
1. Överlämnar Årsredovisning 2023 till revisorerna.

Föreslår kommunfullmäktige:
2. Godkänner kommunens Årsredovisning 2023.

11. Ansvarsprövning för 2023 års verksamhet

Kommunrevisionen tillstyrker följande

  • Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder (inkl. gemensamma nämnderna) och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ för verksamhetsåret 2023.

12. Åtgärdsplan för negativt resultat 2023

Kommunstyrelsens förslag

1. 2025 års budget ska utgöra åtgärdsplan för reglering av 2023 års negativa balanskravsresultat.
2. Påtalar för nämnderna att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget för år 2024 för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna inför år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommuns balanskravsresultat för år 2023 uppgår till minus 7,7 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras inom de närmast följande tre åren. Slutlig budget för år 2025 fastställs i november 2024. Förslag till åtgärdsplan är att budget 2025 ska fastställas med ett resultat om minst plus 8 miljoner kronor för att återställa 2023 års negativa resultat.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. att 2025 års budget ska utgöra åtgärdsplan för reglering av 2023 års negativa balanskravsresultat.
2. att påtala för nämnderna att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget för år 2024 för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna inför år 2025.

Kommunstyrens arbetsutskott har berett ärendet och beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Paus

12. Åtgärdsplan för negativt resultat 2023

Kommunstyrelsens förslag

1. 2025 års budget ska utgöra åtgärdsplan för reglering av 2023 års negativa balanskravsresultat.
2. Påtalar för nämnderna att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget för år 2024 för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna inför år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommuns balanskravsresultat för år 2023 uppgår till minus 7,7 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras inom de närmast följande tre åren. Slutlig budget för år 2025 fastställs i november 2024. Förslag till åtgärdsplan är att budget 2025 ska fastställas med ett resultat om minst plus 8 miljoner kronor för att återställa 2023 års negativa resultat.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. att 2025 års budget ska utgöra åtgärdsplan för reglering av 2023 års negativa balanskravsresultat.
2. att påtala för nämnderna att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att hålla tilldelad budget för år 2024 för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna inför år 2025.

Kommunstyrens arbetsutskott har berett ärendet och beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

13. Policy för kommunens samverkan med civilsamhället

Kommunstyrelsens förslag

Antar policy för samverkan med civilsamhället enligt Förslag till policy för samverkan med civilsamhället daterad 2024-02-29.

Sammanfattning av ärendet

För att understödja och tillvarata civilsamhället är det viktigt att uppmärksamma, bekräfta och uppmuntra det civila samhällets aktörer och verksamheter i det lokala sammanhanget. Därför behövs samverkan med civilsamhället.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29, § 30, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda olika samverkansformer för samarbeten med civilsamhället i dialog med nämnderna. Kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår en policy för samverkan med civilsamhället.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Antar policy för samverkan med civilsamhället enligt Förslag till policy för samverkan med civilsamhället daterad 2024-02-29.

14. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 4 2023

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • KF tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta för kvartal 4 2023 och noterar denna till protokollet.

15. Meddelanden

Förslag till beslut

KF godkänner redovisningen.

16. Motion om generellt tillägg till kommunens detaljplaner/områdesbestämmelser för idrottsanläggningar från Dan Blixt (M), Eddie Smejer (M) och Pontus Haglund (M)

Förslag till beslut

  • KF överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

17. Motion om helhetssyn kring framtidens äldreomsorg från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

  • KF överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

18. Motion om krav på oberoende konsekvensutredning från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

  • KF överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

19. Enkla frågor

Frågestund

Enkla frågor ställs

Mötets avslutning

Mötesstart: 29/4 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse och handlingar 

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.