Älmhults kommunfullmäktige, 25 mars 2024

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Johansson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Matilda Dunfjäll, utredare kommunledningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Matilda Dunfjäll

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Johansson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Monica Nilsson (S) och Karl-Henrik Wallerstein (KD)

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut 

Fastställer dagordningen i sin helhet.

4. Kalendarium

5. Information om medborgarundersökningen

6. Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i socialnämnden efter Silvia Lobos (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Silvia Lobos (S) har 2023-11-27, § 147, entledigats från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot.

7. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Patricia Schooner (S)

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Entledigar Patricia Schooner (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
  2. Hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet

Patricia Schooner (S) har 2024-02-26 uppsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser en ny ledamot och eventuell ersättare.

8. Avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden Claudia Swanson (-)

Kommunfullmäktiges beslut

  • Entledigar Claudia Swanson (-) som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Claudia Swanson (-) har 2024-03-07 uppsagt sig sitt uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden. 

9. Årsrapport kommunfullmäktige 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige godkänner Kommunfullmäktiges årsrapport 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har sammanställt årsrapport 2023 för kommunfullmäktige.

Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till – 441 tkr tusen kronor vilket förklaras av ökade sammanträdesersättningar respektive ökade kostnader för webbsändningar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Kommunfullmäktiges årsrapport 2023.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår samma beslut som kommunledningsförvaltningen.

10. Justerad investeringsbudget 2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige justerar budget år 2024 enligt bilaga till tjänsteskrivelse om justering av investeringsbudget 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 december 2023 som en del i budgetbeslutet år 2024, om budget för strategiska investeringsprojekt år 2024.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att budgeten för 10 strategiska investeringsprojekt för år 2024 justeras med totalt 12 087 000 kronor. Total investeringsbudget år 2024 uppgår därmed till 341 654 000 kronor. Detta enligt Bilaga till tjänsteskrivelse om justering av investeringsbudget 2024 daterad 2024-02-20.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Justerar budget år 2024 enligt Bilaga till tjänsteskrivelse om justering av investeringsbudget 2024.

11. Finansiell rapport december 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner rapporten från december 2023 över skuldförvaltningen för både kommunen och kommunkoncernen, inklusive bolagen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av kommunstyrelsen per mars, augusti och december och rapportering ska ske till kommunfullmäktige. Från år 2023 bistår Söderberg & Partner med att ta fram rapport över skuldförvaltningen för både kommunen och kommunkoncernen, inklusive bolagen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten från december 2023 över skuldförvaltningen för både kommunen och kommunkoncernen, inklusive bolagen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår samma beslut som kommunledningsförvaltningen.

12. Bemyndigande för tekniska nämnden att indexjustera sotningstaxan

Kommunstyrelsens förslag

Sotningstaxan justeras årligen i tekniska nämnden i enlighet med nationella sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges kommuner och regioner.

Sammanfattning av ärendet

En sotningstaxa är en förteckning över avgifter och priser som reglerar kostnader för sotningstjänster. Varje år räknas sotningstaxan upp på central nivå av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterande ärendet till tekniska nämnden för utredning och klargörande av vilka komponenter som taxebestämmelsen om indexjustering ska innehålla.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2024-01-25, § 5, och beslutade föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att sotningstaxan justeras årligen i tekniska nämnden i enlighet med nationella sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges kommuner och regioner.

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår samma beslut som tekniska nämnden.

13. Svar på motion om God och nära vård i kommunala lokaler från Jakob Willborg (M) m.fl.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionens att-sats med hänvisning till smittorisk på särskilt boende.

Kommunstyrelsen konstaterar att vi är positiva till god och nära vård i andra kommunala eller privata lokaler.

Reservation

Jakob Willborg (M), Stella Käll (M) och Sonja Emilsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Jakob Willborg (M), Marie Rosenquist (M) och Tomas Simonsson (M) lämnade 2023-09-15 in en motion gällande god och nära vård i kommunala lokaler. I motionen föreslås att kommunen förbättrar samarbetet med primärvården genom att erbjuda primärvården tillgång till kommunens lokaler på t ex kommunens särskilda boende i samband med läkarnas besök på dessa boenden. Detta i syfte att öka tillgängligheten till vård även för de som inte bor på särskilt boende.

Kommunfullmäktige lämnade 2023-09-25, § 121, över motionen till socialnämnden för beredning.

Socialnämnden behandlade ärendet 2023-12-20, § 161, och beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

14. Motion om demokrati och insyn för mindre partier från Predrag Jankovic (V) och Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

15. Enkla frågor

Önskas några enkla frågor ställas?

Mötets avslutning

Mötesstart: 25/3 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.