Älmhults kommunfullmäktige 29 januari 2024

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Viola Åkerlund. miljö och byggnadsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Annelie Dahl. Tekniska förvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Linda Nyberg, Utbilndingsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Assia Von Essen, Socialförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anette Erlandsson. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Johanna Petersson. Socialförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jenny Palinkas. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Persson. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Ann Carlberg. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Charlotte Ingvarsson, Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Nyberg. Tekniska förvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Hellqvist. Tekniska förvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anna Nilsson. Socialförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Sara Söderstedt. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Malin Enoksson. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Andreas Andersson. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jannike Lundh. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anders Johansson. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Annette Weréen. Utbildningsförvaltningen

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Per Elmgren, chefscontroller

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Per Elmgren, chefscontroller

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Per Elmgren, chefscontroller

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Per Elmgren. chefscontroller

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Susann Pettersson. kommunchef

Talare

Jenny Smedberg. socialchef

Talare

Susann Pettersson, kommunchef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Elin Nilsson (S) och Claudia Swanson (SD)

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i sin helhet.

4. 25-årsgåva - Utdelning av minnesgåvor till medarbetare i Älmhults kommun

Sammanfattning

Älmhults kommunfullmäktige delar ut minnesgåvor till medarbetare i Älmhults kommun som har arbetat inom kommunen i 25 år.

5. Kalendarium

6. Presentation om pensionssystem

7. Återrapportering från tekniska nämnden (WEBBSÄNDS EJ)

8. Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i socialnämnden efter Silvia Lobos (S)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Silvia Lobos (S) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ersättare i utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet

Silvia Lobos (S) har 2023-11-20 lämnat in en avsägelse från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ersättare i utbildningsnämnden.

Fullmäktige har att entlediga Silvia Lobos (S) från uppdragen och begära hemställan till länsstyrelsen om ny sammanräkning gällande ny ersättare i kommunfullmäktige.

9. Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden efter Silvia Lobos (S)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Silvia Lobos (S) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ersättare i utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet

Silvia Lobos (S) har 2023-11-20 lämnat in en avsägelse från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ersättare i utbildningsnämnden.

Fullmäktige har att entlediga Silvia Lobos (S) från uppdragen och begära hemställan till länsstyrelsen om ny sammanräkning gällande ny ersättare i kommunfullmäktige.

10. Fyllnadsval till uppdraget som revisor i kommunrevisionen efter Jerker Nilsson (V)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Jerker Nilsson (V) har 2023-11-30, § 146, entledigats från sitt uppdrag som ledamot i revisionen. Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot.

11. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa verksamhetsplan 2024, daterad 2023-12-05.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2024.

Budget för 2024 är oförändrad jämfört med 2023. Prognosen för 2023 visar på ett underskott med 507 tkr. Inför 2024 beräknas personalkostnaderna (arvoden och övriga ersättningar) bli något lägre. Under 2023 har kostnaderna tillfälligt varit högre med anledning av valet 2022. Vidare har budgeten för 2024 räknats upp med kostnaden för webbsändning av sammanträden samt ökade licenskostnader. Med hänsyn taget till detta krävs åtgärder motsvarande 516 tkr.

En åtgärdsplan har tagits fram motsvarande prognostiserat underskott om 516 tkr. Planen innehåller uppsägning av prenumerationer och pausad kursverksamhet för förtroendevalda. Vidare ses antalet möten över under året genom noggrann planering. För en budget i balans bör en stram återhållsamhet råda 2024.

Kommunfullmäktige har 2023-11-27, § 150, beslutat om budgetram för kommunfullmäktige 2024.

12. Handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB för 2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2024–2026.

Sammanfattning av ärendet

De helägda bolagen ska årligen, enligt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram.

Det handlingsprogram som bolaget årligen upprättar ska beskriva bolagets affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren.

Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av kommunfullmäktige.

ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för åren 2024-2026.

Ärendet har beretts av moderbolaget Elmen AB. Innan antagande vid bolagsstämman ska handlingsprogrammen godkännas av kommunfullmäktige.

13. Framtidens äldreomsorg: Beslut om antal platser på särskilt boende - Almgården

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avveckla Almgården som särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-16, § 93, att utifrån kunskapsunderlaget Framtidens äldreomsorg, daterad 2022-05-03, ge kommunchefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder kring 7 punkter, 1 a-g.

Kommunledningsförvaltningen återrapporterar uppdragen avseende följande punkter:

a) Bostadslösningar. Förslag på hur vi skapar fler bostadslösningar (trygghetsboende, seniorboende etc) för äldre samt hur vi gör dem attraktiva så att det finns ett värde i att flytta dit.

b) Lokaler. Utifrån de prognoser som finns av behovet av antalet platser på särskilt boende ta fram förslag på hur det ska organiseras och hur de platser/lokaler som är/blir tomma ska användas. Renoverings, - brandskydds- och investeringsbehov ska tas hänsyn till.

c) Minska den ofrivilliga ensamheten. Tillskapa sociala mötesplatser och sociala sammanhang tillsammans med civilsamhället.

En rapport är framtagen som utgår från uppdraget samt befintligt kunskapsunderlag och har utarbetats i samarbete mellan socialförvaltning, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

I rapporten ges återkoppling på följande uppdrag; förslag på hur kommunens särskilda boendeplatser kan organiseras, hur tomma lokaler kan användas samt hur kommunen kan skapa fler bostadslösningar och mötesplatser.

Ärendet skickades på remiss till socialnämnden för inhämtande av synpunkter avseende åtgärdsförslag 1–5. Socialnämnden har svarat på remissen.

Ärendet presenterades för kommunfullmäktige 2023-12-18, § 162, där ärendet återremitterades för att utveckla två delar i ärendet; utreda och redovisa ökade kostnader för särskilt boende under och efter flytt samt presentera en plan med tillhörande kostnader för omändring av användningen av Almgården.

Paus

13. Framtidens äldreomsorg: Beslut om antal platser på särskilt boende - Almgården

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avveckla Almgården som särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-16, § 93, att utifrån kunskapsunderlaget Framtidens äldreomsorg, daterad 2022-05-03, ge kommunchefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder kring 7 punkter, 1 a-g.

Kommunledningsförvaltningen återrapporterar uppdragen avseende följande punkter:

a) Bostadslösningar. Förslag på hur vi skapar fler bostadslösningar (trygghetsboende, seniorboende etc) för äldre samt hur vi gör dem attraktiva så att det finns ett värde i att flytta dit.

b) Lokaler. Utifrån de prognoser som finns av behovet av antalet platser på särskilt boende ta fram förslag på hur det ska organiseras och hur de platser/lokaler som är/blir tomma ska användas. Renoverings, - brandskydds- och investeringsbehov ska tas hänsyn till.

c) Minska den ofrivilliga ensamheten. Tillskapa sociala mötesplatser och sociala sammanhang tillsammans med civilsamhället.

En rapport är framtagen som utgår från uppdraget samt befintligt kunskapsunderlag och har utarbetats i samarbete mellan socialförvaltning, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

I rapporten ges återkoppling på följande uppdrag; förslag på hur kommunens särskilda boendeplatser kan organiseras, hur tomma lokaler kan användas samt hur kommunen kan skapa fler bostadslösningar och mötesplatser.

Ärendet skickades på remiss till socialnämnden för inhämtande av synpunkter avseende åtgärdsförslag 1–5. Socialnämnden har svarat på remissen.

Ärendet presenterades för kommunfullmäktige 2023-12-18, § 162, där ärendet återremitterades för att utveckla två delar i ärendet; utreda och redovisa ökade kostnader för särskilt boende under och efter flytt samt presentera en plan med tillhörande kostnader för omändring av användningen av Almgården.

14. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2023

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2023 och noterar denna till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande uppgifter till kommunfullmäktige:

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2023 (1 april – 30 juni). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård och omsorg.

För kvartal 2 år 2023 redovisas 23 ej verkställda beslut.

Socialnämnden beslutade 2023-09-20, § 116 att lämna sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2023 till revisorer och kommunfullmäktige.

15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 2023

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2023 och noterar denna till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande uppgifter till kommunfullmäktige:

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2023 (1 juli – 30 september). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård och omsorg.

För kvartal 3 år 2023 redovisas 25 ej verkställda beslut.

Socialnämnden beslutade 2023-11-22, § 148, att lämna sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2023 till revisorer och kommunfullmäktige.

16. Meddelande till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.

Följande meddelanden har inkommit:

1. Kommunrevisions granskning av garantin för tidiga stödinsatser med tillhörande missiv

2. Utbildningsnämnden § 170/2023 - Granskning av garantin för tidiga stödinsatser

17. Motion till kommunfullmäktige att Främja socialt företagande i Älmhults kommun från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Michael Öberg (MP) har lämnat in en Motion till kommunfullmäktige om att Främja socialt företagande i Älmhults kommun.

18. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 29/1 2024 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.