Älmhults kommunfullmäktige, 18 december 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Susann Pettersson, kommunchef

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Susann Pettersson, kommunchef

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Susann Pettersson, kommunchef

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Susann Pettersson, kommunchef

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Yvonne Jonsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Bülow (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

Januari

 • Handlingsprogram för bolagen
 • Presentation av pensionssystem
 • Högtidlighållande: Tjänstepersoner som arbetat inom kommunen i över 25 år
 • Friluftsplan
 • Redovisning om arbetet med att öka samverkan mellan kommunen, föreningslivet och civilsamhället

Februari

 • Eventuellt inställt

Mars

 • Kommunfullmäktiges årsanalys

April

 • Årsredovisning
 • Uppföljning av kommunövergripande intern kontroll
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Redovisning av ej färdigberedda motioner
 • Finansrapporter för kommunkoncernen

Maj

 • Kommunövergripande ekonomiskt uppföljning och finansiell rapport

5. Återrapportering från tekniska nämnden gällande projektkalkyl och beskrivning av investeringen för överföringsledning Älmhult-Diö samt nytt reningsverk i Älmhult

Ärendet bordläggs till januarisammanträdet

6. Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden från Annette Ljunggren (M)

Förslag till beslut

Entlediga Annette Ljunggren (M) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

7. Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden från Catarina Claesson (KD)

Förslag till beslut

Entlediga Catarina Claesson (KD) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden

8. Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden efter Catarina Claesson (KD)

Yrkande krävs

9. Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden efter Annette Ljunggren (M)

Yrkande krävs

10. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i revisionen efter Jerker Nilsson (V)

Yrkande krävs

11. Framtidens äldreomsorg: Beslut av antal platser på särskilt boende - Almgården

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar avveckla Almgården som särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-16, § 93, att utifrån kunskapsunderlaget Framtidens äldreomsorg, daterad 2022-05-03, ge kommunchefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder kring 7 punkter, 1 a-g.

Kommunledningsförvaltningen återrapporterar uppdragen avseende följande punkter:

 1. Bostadslösningar. Förslag på hur vi skapar fler bostadslösningar (trygghetsboende, seniorboende etc) för äldre samt hur vi gör dem attraktiva så att det finns ett värde i att flytta dit.
 2. Lokaler. Utifrån de prognoser som finns av behovet av antalet platser på särskilt boende ta fram förslag på hur det ska organiseras och hur de platser/lokaler som är/blir tomma ska användas. Renoverings, - brandskydds- och investeringsbehov ska tas hänsyn till.
 3. Minska den ofrivilliga ensamheten. Tillskapa sociala mötesplatser och sociala sammanhang tillsammans med civilsamhället.

En rapport är framtagen som utgår från uppdraget samt befintligt kunskapsunderlag och har utarbetats i samarbete mellan socialförvaltning, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.' I rapporten ges återkoppling på följande uppdrag; förslag på hur kommunens särskilda boendeplatser kan organiseras, hur tomma lokaler kan användas samt hur kommunen kan skapa fler bostadslösningar och mötesplatser.' Ärendet skickades på remiss till socialnämnden för inhämtande av synpunkter avseende åtgärdsförslag 1–5. Socialnämnden har svarat på remissen.

Paus

11. Framtidens äldreomsorg: Beslut av antal platser på särskilt boende - Almgården

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar avveckla Almgården som särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-16, § 93, att utifrån kunskapsunderlaget Framtidens äldreomsorg, daterad 2022-05-03, ge kommunchefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder kring 7 punkter, 1 a-g.

Kommunledningsförvaltningen återrapporterar uppdragen avseende följande punkter:

 1. Bostadslösningar. Förslag på hur vi skapar fler bostadslösningar (trygghetsboende, seniorboende etc) för äldre samt hur vi gör dem attraktiva så att det finns ett värde i att flytta dit.
 2. Lokaler. Utifrån de prognoser som finns av behovet av antalet platser på särskilt boende ta fram förslag på hur det ska organiseras och hur de platser/lokaler som är/blir tomma ska användas. Renoverings, - brandskydds- och investeringsbehov ska tas hänsyn till.
 3. Minska den ofrivilliga ensamheten. Tillskapa sociala mötesplatser och sociala sammanhang tillsammans med civilsamhället.

En rapport är framtagen som utgår från uppdraget samt befintligt kunskapsunderlag och har utarbetats i samarbete mellan socialförvaltning, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.' I rapporten ges återkoppling på följande uppdrag; förslag på hur kommunens särskilda boendeplatser kan organiseras, hur tomma lokaler kan användas samt hur kommunen kan skapa fler bostadslösningar och mötesplatser.' Ärendet skickades på remiss till socialnämnden för inhämtande av synpunkter avseende åtgärdsförslag 1–5. Socialnämnden har svarat på remissen.

12. Elmen AB:s förslag till budget 2024 med plan 2025-2026

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Elmen AB:s förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 

Sammanfattning av ärendet

Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022–2024. Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och ägardirektiv till respektive dotterbolag.

Under 2024 fortsätter arbetet med översyn av dotterbolagens bolagsordningar och ägardirektiv i syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och fastställda mål.

Elmen AB:s budgeterade resultat för år 2024 uppgår till plus 95 tusen kronor. I resultatet ingår 80 tusen kronor i serviceavgift från dotterbolagen, som infördes år 2022. Finansiella intäkterna avser utdelning från dotterbolaget Älmhultsbostäder AB. De finansiella kostnaderna avser delvis ränta för lånet till kommunen och intern skuldränta. Rörelsekostnader avser i huvudsak redovisningstjänster, ekonomisystem, revision och styrelseförsäkring.

13. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente daterad 2023-11-29.

Sammanfattning av ärendet

Den förste januari 2024 träder lag (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten i kraft. Lagen reglerar systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

VMA får begäras när det finns fara för liv, hälsa, miljö eller för omfattande skada på egendom eller miljö om meddelandet omedelbart behöver nå allmänheten för att förhindra eller begränsa faran eller skadan.

I förarbetena till lagstiftningen framgår att kommunen ska kunna begära sändning av VMA dels i samband med kommunal räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) dels vid andra händelser exempelvis utifrån uppdraget i Lag (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Följande stycke är tillagt i reglementets § 12: Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lag (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten.

14. Revidering av internhyresmodell

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till styrdokument Internhyresmodell daterad 2023-09-21.

Sammanfattning av ärendet

Översyn har genomförts av kommunens internhyressystem och förslag till ny internhyresmodell har tagits fram. Förslag till ny Internhyresmodell har skickats på remiss till de mest berörda nämnderna. Samtliga har svarat på remissen.

15. Meddelande till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.

Följande meddelanden har inkommit:

1. Länsstyrelsens beslut 2023-12-07 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

2. Kommunstyrelsens beslut 2023-12-05, § 199 - Ändring bostadsenhetsavgift inom VA-taxan år 2024 och handledning till Älmhults kommuns VA-taxa

16. Enkla frågor

Önskas några enkla frågor ställas?

17. Högtidlighållande - Demokratifirande

Mötets avslutning

Mötesstart: 18/12 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.