Älmhults kommunfullmäktige, 27 november 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Willborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Bengt Adolfsson (M)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Catarina Claesson (KD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

December

 • Elmen AB:s förslag till budget 2024 med plan 2025-2026
 • Högtidlighållande: Demokratifirande
 • Eventuell information om pensionskostnader

Januari

 • Högtidlighållande: Tjänstepersoner som arbetat inom kommunen i över 25 år
 • Handlingsprogram för bolagen
 • Friluftsplan

Februari

 • Eventuellt inställt

Mars

 • Kommunfullmäktiges årsanalys

April

 • Årsredovisning
 • Uppföljning av kommun-övergripande intern kontroll
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Redovisning av ej färdigberedda motioner
 • Finansrapporter för kommunkoncernen

5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i revisionen från Jerker Nilsson (V)

Förslag till beslut

Entlediga Jerker Nilsson (V) från uppdraget som ledamot i revisionen

6. Avsägelse från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ersättare i utbildningsnämnden från Silvia Lobos (S)

Förslag till beslut

Entlediga Silvia Lobos (S) från samtliga uppdrag, samt hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning

7. Återrapportering av uppdrag gällande säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget om att ta fram en säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott.

Sammanfattning av ärendet

I beslutad budget 2023 presenteras tio fokusområden för årets arbete i syfte att fortsätta utveckla hela Älmhult med fokus på den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Ett av de tio fokusområdena är Stabil ekonomi uppnås via långsiktiga planer. Ett uppdrag för att uppnå fokusområdet är att en säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott ska arbetas fram. Detta är en återrapport på uppdraget, som föreslås godkännas.

8. Antagande av kompetensförsörjningsplan 2024–2028

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Kompetensförsörjningsplan 2024–2028, daterad 2023-10-25.

Sammanfattning av ärendet

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna både för offentlig sektor och det privata näringslivet nu och framöver. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs hur vi vill ta oss an utmaningarna och möjligheterna med kompetensförsörjning inom Älmhults kommuns verksamheter.

Älmhults kommun står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Fram till år 2028 kommer cirka 14,5 % av alla tillsvidareanställda i Älmhults kommun att gå i pension. Till detta kommer sjukfrånvaro och löpande omsättning i personalstyrkan. Det råder samtidigt nationell brist på många yrken, vilket leder till en ökad konkurrens om arbetskraften. En tydlig plan för hur vi ska arbeta med att säkerställa kompetensförsörjningen blir avgörande för Älmhults kommun.

Syftet med planen är att skapa en gemensam inriktning för hur vi tillsammans i Älmhults kommun som en arbetsgivare ska arbeta med frågan. Aktiviteter som gynnar kommunens kompetensförsörjning ska identifieras och genomföras både på kommunövergripande nivå och på förvaltningsnivå. Planen är ett verktyg i styrning och ledning, ger underlag till budget och verksamhetsplanering samt fungerar som en del av stödprocessen för personalfrågor.

9.1 Fastställande av budget 2024 och plan 2025–2026 för Älmhults kommun - Inledning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 och 2026 i sin helhet inkluderande;
  1. bilaga 1 Samhällsbyggnadsplan för år 2024–2035 med underliggande planer,
  2. nämndernas taxor och avgifter år 2024 enligt bilaga 2,
  3. renhållningstaxa 2024 enligt framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB enligt bilaga 3,
  4. bilaga 4 om resultatmål och indikatorer år 2024,
  5. fastställa att låneramen för år 2024 uppgår till 1 810 miljoner kronor.
  6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2024.
 2. 2024 års negativa budgeterade resultat med 27 179 tusen kronor finansieras genom disponering av resultatutjämningsreserven.
 3. omföra ytterligare 20 miljoner kronor för Linnéskolan från etapp 2 till etapp 1 så att total projektbudget uppgår till 317 miljoner kronor. Projektet omfattar då utöver den nybyggda delen, färdigställande av de specialsalar i befintlig byggnad som gränsar direkt till den nybyggda delen, se bifogad ritning. Övriga delar i ursprunglig etapp 2 pausas tillsvidare.
 4. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för överföringsledning Älmhult-Diö. Beskrivningen ska innefatta för och nackdelar med utförande i egen regi kontra via entreprenad.
 5. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för nytt Reningsverk i Älmhult. I uppdraget ingår att beskriva omfattning inklusive ambitionsnivå, funktionalitet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Alternativa principiella lösningar ska beskrivas.
 6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en hantering av nuvarande VAtaxa där bostadsenhetsekvivalenten justeras för byggnader med stor yta och relativt liten nytta av VA-tjänster.
 7. delegera till kommunstyrelsen att justera kostnadsparametern bostadsenhetsavgiften i VA-taxan för år 2024. Övriga kostnadsparametrar justeras endast med index i enlighet med redan fastställd VA-taxemodell.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 – 2026.

Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november månads utgång.

9.2 Fastställande av budget 2024 och plan 2025–2026 för Älmhults kommun - Debatt och Votering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 och 2026 i sin helhet inkluderande;
  1. bilaga 1 Samhällsbyggnadsplan för år 2024–2035 med underliggande planer,
  2. nämndernas taxor och avgifter år 2024 enligt bilaga 2,
  3. renhållningstaxa 2024 enligt framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB enligt bilaga 3,
  4. bilaga 4 om resultatmål och indikatorer år 2024,
  5. fastställa att låneramen för år 2024 uppgår till 1 810 miljoner kronor.
  6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2024.
 2. 2024 års negativa budgeterade resultat med 27 179 tusen kronor finansieras genom disponering av resultatutjämningsreserven.
 3. omföra ytterligare 20 miljoner kronor för Linnéskolan från etapp 2 till etapp 1 så att total projektbudget uppgår till 317 miljoner kronor. Projektet omfattar då utöver den nybyggda delen, färdigställande av de specialsalar i befintlig byggnad som gränsar direkt till den nybyggda delen, se bifogad ritning. Övriga delar i ursprunglig etapp 2 pausas tillsvidare.
 4. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för överföringsledning Älmhult-Diö. Beskrivningen ska innefatta för och nackdelar med utförande i egen regi kontra via entreprenad.
 5. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för nytt Reningsverk i Älmhult. I uppdraget ingår att beskriva omfattning inklusive ambitionsnivå, funktionalitet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Alternativa principiella lösningar ska beskrivas.
 6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en hantering av nuvarande VAtaxa där bostadsenhetsekvivalenten justeras för byggnader med stor yta och relativt liten nytta av VA-tjänster.
 7. delegera till kommunstyrelsen att justera kostnadsparametern bostadsenhetsavgiften i VA-taxan för år 2024. Övriga kostnadsparametrar justeras endast med index i enlighet med redan fastställd VA-taxemodell.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 – 2026.

Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Paus

9.2 Fastställande av budget 2024 och plan 2025–2026 för Älmhults kommun - Debatt och Votering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 och 2026 i sin helhet inkluderande;
  1. bilaga 1 Samhällsbyggnadsplan för år 2024–2035 med underliggande planer,
  2. nämndernas taxor och avgifter år 2024 enligt bilaga 2,
  3. renhållningstaxa 2024 enligt framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB enligt bilaga 3,
  4. bilaga 4 om resultatmål och indikatorer år 2024,
  5. fastställa att låneramen för år 2024 uppgår till 1 810 miljoner kronor.
  6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2024.
 2. 2024 års negativa budgeterade resultat med 27 179 tusen kronor finansieras genom disponering av resultatutjämningsreserven.
 3. omföra ytterligare 20 miljoner kronor för Linnéskolan från etapp 2 till etapp 1 så att total projektbudget uppgår till 317 miljoner kronor. Projektet omfattar då utöver den nybyggda delen, färdigställande av de specialsalar i befintlig byggnad som gränsar direkt till den nybyggda delen, se bifogad ritning. Övriga delar i ursprunglig etapp 2 pausas tillsvidare.
 4. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för överföringsledning Älmhult-Diö. Beskrivningen ska innefatta för och nackdelar med utförande i egen regi kontra via entreprenad.
 5. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för nytt Reningsverk i Älmhult. I uppdraget ingår att beskriva omfattning inklusive ambitionsnivå, funktionalitet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Alternativa principiella lösningar ska beskrivas.
 6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en hantering av nuvarande VAtaxa där bostadsenhetsekvivalenten justeras för byggnader med stor yta och relativt liten nytta av VA-tjänster.
 7. delegera till kommunstyrelsen att justera kostnadsparametern bostadsenhetsavgiften i VA-taxan för år 2024. Övriga kostnadsparametrar justeras endast med index i enlighet med redan fastställd VA-taxemodell.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 – 2026.

Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november månads utgång.

9.3 Fastställande av budget 2024 och plan 2025–2026 för Älmhults kommun - Beslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 och 2026 i sin helhet inkluderande;
  1. bilaga 1 Samhällsbyggnadsplan för år 2024–2035 med underliggande planer,
  2. nämndernas taxor och avgifter år 2024 enligt bilaga 2,
  3. renhållningstaxa 2024 enligt framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB enligt bilaga 3,
  4. bilaga 4 om resultatmål och indikatorer år 2024,
  5. fastställa att låneramen för år 2024 uppgår till 1 810 miljoner kronor.
  6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2024.
 2. 2024 års negativa budgeterade resultat med 27 179 tusen kronor finansieras genom disponering av resultatutjämningsreserven.
 3. omföra ytterligare 20 miljoner kronor för Linnéskolan från etapp 2 till etapp 1 så att total projektbudget uppgår till 317 miljoner kronor. Projektet omfattar då utöver den nybyggda delen, färdigställande av de specialsalar i befintlig byggnad som gränsar direkt till den nybyggda delen, se bifogad ritning. Övriga delar i ursprunglig etapp 2 pausas tillsvidare.
 4. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för överföringsledning Älmhult-Diö. Beskrivningen ska innefatta för och nackdelar med utförande i egen regi kontra via entreprenad.
 5. ge tekniska nämnden i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för nytt Reningsverk i Älmhult. I uppdraget ingår att beskriva omfattning inklusive ambitionsnivå, funktionalitet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Alternativa principiella lösningar ska beskrivas.
 6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en hantering av nuvarande VAtaxa där bostadsenhetsekvivalenten justeras för byggnader med stor yta och relativt liten nytta av VA-tjänster.
 7. delegera till kommunstyrelsen att justera kostnadsparametern bostadsenhetsavgiften i VA-taxan för år 2024. Övriga kostnadsparametrar justeras endast med index i enlighet med redan fastställd VA-taxemodell.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till Budget 2024 med plan 2025 – 2026.

Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november månads utgång.

10. Meddelande till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden och lägger den till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.

Följande meddelanden har inkommit:

1. Kommunrevisions granskning av fastighetsunderhåll med tillhörande missiv

2. Tekniska nämndens antagna svar avseende granskningen av fastighetsunderhåll

11. Motion om införande av obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret för anställda inom äldreomsorgen från Älmhultsbygdens Moderater

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

Motionen

"Idag är våra barn skyddade genom att alla anställda inom barnomsorgen krävs på utdrag ur belastningsregistret innan någon anställning sker. Däremot har våra äldre och sköra (brukare) inom äldreomsorgen inte alls det skyddet. Alldeles självklart borde samma regler gälla för våra äldre som dagligen öppnar dörren för många olika personal i sina hem, både inom hemtjänsten och på våra boenden. Det är en investering i äldreomsorgens kvalitet och en tryggare framtid för alla.

I syfte att stärka tryggheten för våra brukare inom kommunens äldreomsorg föreslås en motion om att alla blivande anställda inom äldreomsorgen skall uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.

Trygghet och säkerhet är fundamentala behov för alla medborgare, inte minst för de som är beroende av samhällets omsorgstjänster. För att kunna garantera att personalen som arbetar nära våra äldre och sköra inte har tidigare belastningar som kan äventyra deras välbefinnande, är det av största vikt att kommunen tar ett steg framåt genom att införa krav på utdrag ur belastningsregistret.

Syftet med denna motion är att säkerställa att personer som dömts för brott och kan anses vara inkompatibla med arbete inom omsorgssektorn, inte kommer i direkt kontakt med våra mest sårbara medborgare. Genom att införa detta krav skapar vi en ökad trygghet.

Älmhultsbygdens Moderater föreslår att:

1. Att Älmhults kommunfullmäktige beslutar att framtida anställda inom äldreomsorgen skall uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.

2. Att denna kontroll skall göras innan anställning och sedan regelbundet vart tredje år.

3. Att kommunen tillhandahåller stöd och vägledning till verksamheter och individer för hur processen med att inhämta intyg och hanteringen av dessa ska gå till.

För Älmhultsbygdens Moderater, Pontus Haglund, Jakob Willborg, Marie Rosenqvist, Tomas Simonsson, Fredrik Danielsson, Annette Ljunggren

12. Enkla frågor

Ledamöternas och ersättarnas möjlighet att ställa enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 27/11 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.