Älmhults kommunfullmäktige, 30 oktober 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Selin Hult (C)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Mötet återupptas kl 20:55

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Thomas Johansson (S) och Gun-Britt Cedergren (KD)

3. Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i sin helhet

4. Kalendarium

Kalendarium Oktober 2023

November

 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2024 med plan för åren 2025-2026
 • Kompetensförsörjningsplan 2024-2027

December

 • Friluftsplan
 • Svar på kommunrevisionens granskning av fastighetsunderhåll

Januari

 • Handlingsprogram för bolagen
 • Svar på kommunrevisionens granskning av garantin för tidiga stödinsatser

Mars

 • Kommunfullmäktiges årsanalys

5. Rapportering från HR-avdelningen gällande sjukfrånvaro, tillbud och arbetsmiljö för 2023

Sammanfattning

Anna Elmgren, HR-Chef i Älmhults kommun, lämnar rapport gällande sjukfrånvaro, tillbud och arbetsmiljö för 2023.

6. Vägledningsdebatt: Näringslivsklimat framåt

Kort om vägledningsdebatten

Älmhults kommunfullmäktige håller vägledningsdebatt om näringslivsklimatet framåt. Syftet med dessa vägledningsdebatter är att ge tillfälle att kunna tänka fritt och framtidsriktat kring näringslivsklimatet i kommunen. Respektive gruppledare ges möjlighet till ett inledande anförande på max 5 minuter, därefter kan alla ledamöter delta under den allmänna debatten. Under debatten kommer talartiden vara begränsad till tre minuter per inlägg.

7. Delårsrapport augusti 2023 - Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2023 - kommunfullmäktige daterad 2023-09-25.
 • Kommunfullmäktige godkänner förslag på åtgärder för budget i balans i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-25.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport per augusti 2023 för kommunfullmäktiges egen verksamhet.

Kommunfullmäktige har under perioden sammanträtt vid sju tillfällen under perioden. Presidiet har haft tre presidieberedningar inför fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges valberedning har sammanträtt vid tre tillfällen under 2023. I och med ny mandatperiod genomfördes en heldagsutbildning för förtroendevalda i januari 2023.

Avtal om webbsändning av kommunfullmäktige har löpt ut och nytt avrop genomfördes under våren 2023. Utfallet för perioden januari till augusti uppgår till -1711 tkr. Detta är 544 tkr högre jämfört med samma period 2022.

Prognosen för helåret förväntas visa på ett negativ avvikelse på 507 tkr. Prognosen baseras på arvode i nivå med föregående år, att mandatperiodens kvarvarande studiestödsmedel betalas ut under 2023 samt den ökade kostnaden för webbsändningar. Förslag på åtgärder för budget i balans:

 • Översyn av budget- och uppföljningsprocess kopplad till kommunfullmäktiges verksamhet.
 • Regelbunden ekonomisk avstämning med fullmäktiges presidium.
 • Allmän sparsamhet beaktas exempelvis i genomgång av fullmäktiges utgifter och planering av fullmäktiges verksamhet framåt.

8. Delårsrapport augusti 2023 - Kommunövergripande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport per augusti 2023.

Revisorernas bedömning av Älmhults kommuns delårsrapport 2023-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi revisorer vill poängtera vikten av att det sakkunniga biträdet ges tillräcklig tid för granskningen av delårsbokslutet. Detta i syfte att säkerställa att en faktakontrollerad granskningsrapport är oss revisorer tillhanda en vecka innan sammanträdet varvid den behandlas.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 27,7 mkr, vilket är 59,4 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Kommunens prognos för helåret uppgår till -4,1 mkr, vilket är 13,5 mkr lägre än budget.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 16,5 mkr för helåret och tekniska nämnden ett underskott på 8,8 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar ett utfall i nivå med budget eller med mindre avvikelse. Vi noterar att socialnämnden har upprättat en handlingsplan för en ekonomi i balans. Denna är föredragen för kommunstyrelsen 2023-10-17. Vi kommer att följa nämndernas budgetföljsamhet framgent.

Vår bedömning är att ett finansiellt mål bedöms uppfyllas. Ett bedöms delvis uppfyllas och två bedöms inte uppfyllas. Vår bedömning är vidare att fem av elva resultatmål uppfylls i prognosen för helåret. Sex resultatmål bedöms delvis uppfyllas. Inga mål bedöms inte uppfyllas. Som läsare av rapporten är det svårt att förstå på vilka grunder bedömningarna görs, samt vilka aktiviteter och åtgärder som genomförs. Vi rekommenderar, likt tidigare år, att kommunen ökar fokus på arbetet med målstyrning och måluppföljning, samt att en sammanfattande mätbar uppföljning för respektive övergripande målområde presenteras som inkluderar analys och slutsatser.

Som framgår av granskningsrapporten från vårt sakkunniga biträde så noteras att det finns felaktigheter i periodiseringar vilket försämrat delårsresultatet, felet förväntas inte kvarstå till bokslutet. Vi delar den auktoriserade revisorns bedömning om att det finns noteringar som inte följer god redovisningssed. I övrigt har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed.

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är förenlig med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om. Bedömningen är vidare att resultatmålen delvis är förenliga med de som fullmäktige beslutat om. I övrigt hänvisar vi till den granskningsrapport som vårt sakkunniga biträde överlämnat till oss (bilaga). Älmhults kommun den 18 oktober 2023

9. Finansiell rapport augusti 2023

Sammanfattning av ärendet

Finansiell rapport för augusti 2023 presenteras och debatteras.

Kommunfullmäktige godkänner därefter rapporten och lägger den till handlingarna.

Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av kommunstyrelsen per mars, augusti och december och rapportering ska ske till kommunfullmäktige. Från år 2023 bistår Söderberg & Partner med att ta fram rapport över skuldförvaltningen både vad gäller kommunen och även för kommunkoncernen inklusive bolagen.

10. Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2023.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Totalt har 4 motioner ej beretts färdigt, 3 motioner inom tidsram.

11. Redovisning av uppdrag att definiera närproducerade livsmedel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att definiera närproducerade livsmedel i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige gav Tekniska nämnden i uppdrag 2022-06-20 att

”…återkomma med en definition på närproducerade livsmedel för Älmhult kommuns räkning”.

Tekniska förvaltningen föreslår följande definition:

Definitionen av närproducerat är att eftersträva att upphandlade livsmedel bidrar till en hållbar utveckling för miljön och bra livsvillkor för människor och djur. I första hand innebär närproducerat att handla lokalt i kommunen och i nästa steg att handla i länet, samt angränsade län.

Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurs välfärd och hänsyn till miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler. Älmhults kommun väljer råvaror baserat på en övergripande bedömning av miljöfaktorer varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk.

Paus

12. Revidering av Handbok för arbete på väg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige överlåter ansvaret att anta Handbok – arbete på väg till tekniska nämnden, med undantag för den del av handboken som gäller taxor och avgifter som årligen ska beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet.

Sammanfattning av ärendet

Handbok för arbete på väg är ett styrdokument som reglerar hur personal som utför arbete på kommunala gator och vägar ska arbeta på ett säkert sätt. Handboken är framarbetad av organisationen SAK (Säkerhet vid Arbete på Kommunala gator) där Älmhults kommun är en av medlemmarna. SAK har arbetat fram en uppdaterad version av handboken.

13. Antagande av Plan för krisberedskap och extraordinära händelser 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Plan för krisberedskap och extraordinära händelser 2023 – 2026, enligt förslag daterat 2023-09-18.

Sammanfattning av ärendet

Ny plan för krisberedskap och extraordinära händelser har tagits fram. Planen gäller för åren 2023–2026. Planen ersätter Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019–2022.

14. Kommunalt partistöd 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2024: Socialdemokraterna 293 900 kr, Moderaterna 185 500 kr, Centerpartiet 131 200 kr, Sverigedemokraterna 131 200 kr, Kristdemokraterna 59 000 kr, Vänsterpartiet 59 000 kr, Miljöpartiet de gröna 40 100 kr

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i januari 2024.

3. Som en engångsåtgärd reserveras inget utbildningsstöd till de politiska partierna för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari månad.

Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2022 är därför den som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2024, och ska ha redovisats senast 30 juni 2023.

Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet. Grundstödet är efter indexuppräkning 22 825 kronor. Varje parti erhåller lika stort grundstöd. Mandatstödet är 18 070 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 210 kronor per mandat i kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal kronor.

15. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda enligt tabell bifogad i kallelsen.

16. Svar på motion om att utreda införandet av en arbetsmarknadsnämnd från Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad och överlämnar frågan om arbetsmarknadsnämnd till parlamentariska beredningen.

Sammanfattning av ärendet

Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) lämnade 2022-04-12 in en motion om att utreda införandet av en arbetsmarknadsnämnd. I motionen lämnas följande yrkanden:

 • Att vi utreder möjligheten att skapa en arbetsmarknadsnämnd.

Motionen behandlades i Kommunfullmäktige 2022-04-25, § 94 som beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

17. Svar på motion om att utveckla den kommunala demokratin i Älmhult från Michael Öberg (MP)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Michael Öberg (MP) inkom 2023-06-09 med motion gällande att utveckla den kommunala demokratin i Älmhult. I motionen föreslås följande:

 • att uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka grupper som är över- respektive underrepresenterade i samråd och andra medborgardialoger.
 • att uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta fram nya dialogformer för att i högre grad nå dem som idag är underrepresenterade i samråd och andra medborgardialoger.
 • att översyn görs om medborgares möjligheter att via e-tjänsten lämna förslag och synpunkter till Älmhults kommun, så förslag ska kunna politiskt behandlas i kommunfullmäktige.
 • att ta fram förslag på hur det kan bli enklare att följa kommunala beslutsprocesser.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19, § 95, överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

18. Meddelande till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

 • Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden och lägger den till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.

Följande meddelanden har inkommit:

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut 2023-10-23 - Avgången ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

19. Motion om åtgärder vid införande av en ny angiverilag från Michael Öberg (MP)

20. Motion om utemiljöns betydelse för äldre och personer med funktionsnedsättning på kommunens boenden från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

 • Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

21. Enkla frågor

Önskas några enkla frågor ställas?

Mötets avslutning

Mötesstart: 30/10 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.