Älmhults kommunfullmäktige, 25 september 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Jessica Willborg (M)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Jessica Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

3. Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen fastställs i sin helhet.

4. Kalendarium

Oktober

 • Vägledningsdebatt: Framtidens näringsliv
 • Redovisning av ej färdigberedda motioner
 • Kommunövergripande delårsrapport
 • Finansiell övergripande delrapport
 • Rapportering av övergripande sjukfrånvaro, tillbud, arbetsmiljö
 • Återrapportering av definition av närproducerade livsmedel

November

 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2024 med plan för åren 2025-2026
 • Utbetalning av partistöd
 • Fastställande av sammanträdesplan för 2024

December - Friluftsplan

Januari - Handlingsprogram för bolagen

2. Val av justerare

Förslag till beslut

Claes Lindahl (C) och Marie Rosenquist (M)

5. Återrapportering gällande skolbiblioteken

Sammanfattning

Ett informationsärende med utbildningschef Roger Johansson.

Efter dragningen läggs informationen till handlingarna.

6. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från Mattias Nilsson (SD)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige entledigar Mattias Nilsson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

7. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

 1. Att fastställa Risk- & sårbarhetsanalys för Älmhults kommun år 2023–2027 daterad 2023-08-18 med följande tillägg i näst sista stycket i 8.2.1:
  • "Även möjligheten att använda lokalt producerad reservkraft från exempelvis vattenkraft, solkraft eller annan elproduktion för bland annat laddning av fordon ska undersökas."
 2. Att kommunen ska undersöka möjligheten att använda lokalt producerad reservkraft från exempelvis vattenkraft, solkraft eller biodrivmedel för att bland annat kunna ladda elfordon.

Paus

7. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

 1. Att fastställa Risk- & sårbarhetsanalys för Älmhults kommun år 2023–2027 daterad 2023-08-18 med följande tillägg i näst sista stycket i 8.2.1:
  • "Även möjligheten att använda lokalt producerad reservkraft från exempelvis vattenkraft, solkraft eller annan elproduktion för bland annat laddning av fordon ska undersökas."
 2. Att kommunen ska undersöka möjligheten att använda lokalt producerad reservkraft från exempelvis vattenkraft, solkraft eller biodrivmedel för att bland annat kunna ladda elfordon.

8. Svar på motion om uppdatering av kommunens detaljplaner från Älmhultsbygdens Moderater

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

9. Förlängning av lån till Elmen AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

 1. Besluta om förlängning av lån om totalt 6 500 000 kronor till Elmen AB att till fullo återbetalas 2033-11-30.
 2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera låneavtalen.

10. Meddelande till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar upp eventuella nya meddelanden till kommunfullmäktige och godkänner därefter redovisningen av meddelanden och lägger den till protokollet.

11. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) om hedersrelaterat våld från Jakob Willborg (M)

Förslag till beslut

 1. Interpellationen får ställas.
 2. Interpellationen anses besvarad.

12. Motion om God och nära vård i kommunala lokaler från Älmhultsbygdens Moderater

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

13. Enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöternas och ersättarnas möjlighet att ställa enkla frågor till ordförande eller vice ordf i en nämnd eller styrelse.

Mötets avslutning

Mötesstart: 25/9 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse samt handlingar.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.