Älmhults kommunfullmäktige, 28 augusti 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helle Pedersen (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Kommunfullmäktige väljer mötets justerare, samt tid och plats för mötets justering.

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Fastställa dagordningen i sin helhet

5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från Ulla-Britt Andreasson (V)

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige entledigar Ulla-Britt Andreasson (V) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige.
 2. Kommunfullmäktige hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

4. Kalendarium

Aktuella och nya punkter på kommunens kalendarium presenteras.

5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från Ulla-Britt Andreasson (V)

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige entledigar Ulla-Britt Andreasson (V) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige.
 2. Kommunfullmäktige hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning.

6. Fyllnadsval till kommunfullmäktiges valberedning efter Ulla-Britt Anderasson (V)

7. Val av nämndemän till Växjö Tingsrätt mandatperiod 2023-2027

Kommunfullmäktiges valberednings förslag

 1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som nämndemän vid Växjö Tingsrätt för mandatperioden 1 januari 2024 – 31 december 2027:
  Matilda Karlsson, Knut Lange, Elof Danielsson, Jeanette Schölin, Stella Käll, Hillevi Wegendal, Hilda Aramayes Ardash, Mina Zilkic, Lars Wengedal och Kjell-Åke Johansson

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten.

8. Årsredovisning och ansvarsfrihet för VoB Kronoberg 2022

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna VoB Kronobergs årsredovisning för 2022.
 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.

Revisorerna har gjort följande yttranden i revisionsberättelsen:

 • Vi bedömer att direktionen bedriver verksamheten på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 • Vi bedömer att Räkenskaperna i allt väsentligt år rättvisande.
 • Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
 • Vi tillstyrker an respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 • Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2022.

9. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Sunnerbo Samordningsförbund 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Sunnerbo samordningsförbunds årsredovisning för 2022.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Sunnerbo Samordningsförbund bildades 2017 då Markaryds Samordningsförbund utökades med kommunerna Ljungby och Älmhult och man bytte namn. I Sunnerbo Samordningsförbund ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Arbetet i samordningsförbund regleras av lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210).

Förbundet har två huvuduppdrag; att stödja samverkan förbundsmedlemmarna emellan och att finansiera individinriktade insatser som drivs av medlemmarna.

Samordningsförbundens målgrupp är individer som är mellan 16–64 år gamla, aktuella hos minst två av medlemsmyndigheterna och som är i behov av samordnade rehabiliterande insatser. Revisorerna uttalar följande i revisionsberättelsen:

 • Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Sunnerbo Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
 • Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. •
 • Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 1 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2023 och noterar denna till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande uppgifter till kommunfullmäktige: 

 • Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
 • Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 • Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 2023 (1 januari – 31 mars). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård och omsorg.

För kvartal 1 år 2023 redovisas 35 ej verkställda beslut.

Socialnämnden beslutade 2023-05-24, § 66 att lämna sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 2023 till revisorer och kommunfullmäktige.

11. Förlängning av uppdrag om att definiera närproducerade livsmedel i måltidspolicyn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Tekniska nämnden ska återkomma med en definition av närproducerade livsmedel i på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. 

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022.

På grund av resursbrist inom måltidsavdelningen hade tekniska nämnden inte möjlighet att återrapportera uppdraget inom angiven tidsram. Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 99, att föreslå kommunfullmäktige förlänga tiden för återrapportering till maj 2023.

2022-12-12, § 220, förlängde kommunfullmäktige uppdraget att inkomma med en definition av begreppet närproducerade livsmedel till maj 2023. Tekniska nämnden har 2023-06-13, § 65, beslutat föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden ska återkomma med en definition av närproducerade livsmedel i på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

12. Tekniska nämndens åtgärder för budget i balans 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens redovisning av ”Åtgärdsförslag för budget i balans” Ärendenummer TN 2022/85.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förväntat negativt resultat enligt balanskravet för Älmhults kommun år 2023 finansieras genom att resultatutjämningsreserven disponeras.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens budgetram för skattekollektivet år 2023 är - 101 518 mnkr. Prognos efter mars månad beräknas till -109 789 mnkr vilket innebär ett underskott på drygt 8 mnkr. Underskottet beror på fortsatt höga priser för livsmedel, el, entreprenadtjänster och underhållsmaterial.

I samband med den ekonomiska uppföljningen för mars 2023 gav tekniska nämnden tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för en budget i balans.

I samband med nämndssammanträdet den 23 maj beslutade tekniska nämnden flertalet åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. I samband med beslutet meddelar också tekniska nämnden kommunfullmäktige att nämnden sannolikt inte kommer att klara sitt uppdrag inom given budgetram för 2023 då flera av kostnadsökningarna är kopplat till världsläget: bränslekostnader, energikostnader, livsmedel etcetera.

13. Revidering av VA-verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta revidering av verksamhetsområden enligt förslag daterat 2022-06-27.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma det verksamhetsområde där kommunala vattentjänster ska finnas och det ska framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet innefattar. De vattentjänster som är aktuella är dricksvatten, spillvatten och dagvatten, uppdelat på dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Älmhults kommun har expanderat under senare år och flera fastigheter har anslutits till kommunalt vatten och avlopp, vilket har gjort att verksamhetsområdena har utökats. Tekniska förvaltningen har reviderat VA-verksamhetsområdena utifrån detta och även gjort en översyn över befintliga områden för att säkerställa att alla fastigheter tillhör rätt verksamhetsområde.

Tekniska nämnden beslutade 2022-10-11, § 83, Föreslå kommunfullmäktige att anta revidering av verksamhetsområden enligt förslag daterat 2022-06-27.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget och konstaterar att förslaget till nya VA-verksamhetsområden innefattar de fastigheter som tillkommit sedan 2013. Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

14. Avgift om laddning för kommunala laddstolpar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Avgiften för laddning i kommunens publika laddstolpar ska följa samma prisutveckling som upphandlad leverantör för laddinfrastruktur. 2.
 2. Avgiften ska revideras löpande var tredje månad.
 3. Kommunfullmäktige lämnar beslutanderätten om avgiften för laddning i kommunala laddstolpar till Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara fordon. Kommunen tar i dagsläget ut en avgift på 6 kr/kWh för att ladda vid stolparna. Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige följande 2023-06-01, § 53:

1. Avgiften för laddning i kommunens publika laddstolpar ska följa samma prisutveckling som upphandlad leverantör för laddinfrastruktur.

2. Avgiften ska revideras löpande var tredje månad.

15. Enkla frågor

Ledamöternas och ersättarnas möjlighet att ställa enkla frågor till en ordförande i en nämnd eller styrelse.

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/8 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågor som budget, policys och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.