Älmhults kommunfullmäktige, 19 juni 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Annika Holmkvist, Fritidsgårdschef

Talare

Fritidsgården Fenix/Freja

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Johansson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Prisutdelning för Årets arbetsplats 2022

5. Kalendarium

6. Uppföljning av cykelplan för Älmhults kommun, Cykelbokslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Cykelbokslut 2022 daterad 2023-05-15.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslutad Cykelplan ska kontinuerlig utvärdering av cykelområdet göras för att säkerställa att arbetet går i rätt riktning. Uppföljningen ger en bra återkoppling om hur cykelarbetet framskrider och hur åtgärderna påverkar resmönster och antalet cyklister. Detta Cykelbokslut är den första årsuppföljningen av Cykelplanen som antogs november 2021.

7. Revidering av policy för uppvaktning i Älmhults kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till Policy för uppvaktningar i Älmhults kommun daterad 2023-05-10.

Sammanfattning av ärendet

Den senaste versionen av Policy för uppvaktningar i Älmhults kommun antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29, § 119. HR-avdelningen har tagit fram förslag till revidering av policyn.

Förändringar som gjorts är bland annat:

 1. Fasta belopp har tagits bort, i stället används prisbasbeloppet till grund för kostnadsnivåerna.
 2. Minnesgåva är inte längre begränsad till att vara klocka, armband eller presentkort.
 3. Nytt avsnitt om gåva vid avgång från anställning.
 4. Nytt avsnitt om julgåva.

8. Antagande av mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Älmhults kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Älmhults kommun enligt förslag daterat 2023-05-15.

Sammanfattning av ärendet

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk anger att varje kommun är skyldig att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Älmhults kommun.

9. Antagande av Policy och riktlinjer mot mutor och jäv

Kommunstyrelsens beslut

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna policy och riktlinjer mot muta och jäv, daterad 2023-05-12.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till kommungemensam policy och riktlinjer mot mutor och jäv att gälla från den 1 juli 2023.

10. Revidering av Sotningstaxa 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa sotningstaxan för 2023, enligt förslag till Sotningstaxa 2023.

Sammanfattning av ärendet

Varje år räknas sotningstaxan upp på central nivå av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Indexuppräkningen till taxan är utställd av SKR och det som ligger till grund är branchorganisationens skorstensfejarmästarnas riksförbund samt konsumentprisindex. Tekniska nämnden beslutade 2023-04-27, § 38, att föreslå kommunfullmäktige:

Att fastställa sotningstaxan för 2023.

Att i samband med indexuppräkningen från Sveriges kommuner och regioner årligen justera taxan enligt deras rekommendationer.

När beslutet fattades i tekniska nämnden fanns inget förslag på ny taxa för 2023. Detta då SKR ännu inte tagit fram sotningsindex för 2023. 2023-05-15 inkom förslag på taxa från tekniska förvaltningen tillsammans med tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen föreslås en höjning sotningstaxan på 5,68 % i enlighet med SKR:s rekommendation.

Gällande punkt 2 om indexjustering informerar SKR följande: ”Om de kommunala nämnderna vill tillämpa indexjustering av de avgifter de tar ut enligt taxa måste fullmäktige ha fattat beslut om detta. Principerna för hur indexjustering ska ske måste således finnas intagna i den taxa med avgifter som gäller för det aktuella området.

Tanken bakom indexjustering bygger på möjlighet till kontinuerlig anpassning av ett grundpris till en viss kostnadsutveckling. Därför innehåller SKR:s taxeunderlag förslag om att beslutet om indexjustering delegeras till respektive ansvarig nämnd.

En taxebestämmelse om indexjustering bör, mot bakgrund av Mark- och miljööverdomstolens dom den 9 april 2018 i mål nr M 4452–17 innehålla följande komponenter:

 • grundavgifternas storlek alternativt principerna för hur de ska räknas fram
 • vilket basår som är utgångspunkt för justeringen
 • vilket index som ska användas för justeringen
 • med vilket tidsintervall som justeringen får/ska ske.”

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ärendets beslut punkt 2 återemitteras till tekniska nämnden för att utreda och klargöra vilka komponenter som taxebestämmelsen om indexjustering ska innehålla.

11. Svar på motion om att ta över ansvar för arbetsmarknadspolitik från staten från Michael Öberg (MP)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-17 in en motion som föreslår följande:

 1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan till den svenska regeringen om att Älmhults kommun får ett ökat arbetsmarknadsansvar.
 2. Att Älmhults kommun kan bli försökskommun och ta över arbetsförmedlingens uppgifter.
 3. Att säkerställa tillgången på externa kompetenta aktörer som idag har avtal med Arbetsförmedlingen så de finns tillgängliga på plats lokalt.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 79, att överlämna motionen till socialnämnden för beredning.

Socialnämnden beslutade 2022-08-27, § 146, att ställa sig positiv till motionens förslag och föreslår att kommunledningsförvaltningen genomför en djupgående analys angående juridiken och kostnaden kopplat till förslaget.

12. Meddelande till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av meddelanden.
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.

Följande meddelanden har inkommit:

 1. Socialnämndens beslut 2023-05-24, § 67 - Handlingsplan för kommunens arbete mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
 2. Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet daterad 2023-06-07
 3. Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 101 - Årets arbetsplats 2022

13. Interpellation till tekniska nämndens ordförande Elizabeth Peltola (C) gällande trygga och säkra cykelpassager i Älmhults kommun från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

Att interpellationen får ställas samt att den anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Michael Öberg (MP) inkom 2023-04-28 med en interpellation till tekniska nämndens ordförande Elizabeth Peltola (C) gällande trygga och säkra cykelpassager i Älmhults kommun. I interpellationen anförs följande:

”Jag ställde en fråga under sammanträdet med kommunfullmäktige, måndagen en 24 april till dig i egenskap som ordförande i Tekniska nämnden i Älmhults kommun. Du skulle undersöka saken. Jag väljer därför skriva en interpellation - där jag utvecklar min frågeställning. Min undran handlade om GC-vägen (för gång och cykel) på Norra Ringvägen, som tar tvärt slut vid väg 120. Kommuninvånare som använt cykelvägen undrar också varför cyklister tvingas ut på väg 120. Väg 120 är inte säker att vistas på för oskyddade trafikanter.

Enligt Älmhults kommuns Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025 finns ingen föreslagen åtgärd på en fortsättning av GC-vägen. Den saknas i aktuell och beslutad plan.

I området planeras för handel och fritidsändamål. Det är i kanten av Älmhults nya tätortsdel med bostadsområden och Paradisskolan. För mig är det därför besynnerligt att kommunen inte planerar klart infrastrukturen. Infrastruktur är det som i regel brukar planeras in först. Därför är det befogat att Tekniska nämnden snarast tar itu med fortsättning av cykelvägen vid korsningspunkten väg 120/Norra Ringvägen, så inte oskyddade trafikanter tvingas ut i en trafikfarlig korsning.

I Älmhults kommun behövs trafiksäkerhetshöjande åtgärder prioriteras för en förbättrad cykelkommun. Tekniska nämnden bör snarast ha i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minimeras och trafiksäkerheten öka. Vi behöver aktivt arbeta för att förhindra att otrygga trafiksituationer uppkommer i kommunen.

Därför vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämndens ordförande:

 • Varför tar cykelvägen utmed Norra Ringvägen tvärt slut vid korsningspunkten/rondellen vid väg 120 och oskyddade trafikanter tvingas ut på väg 120?
 • Kommer det att åtgärdas och därmed "Planen för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025" revideras för att öka trafiksäkerheten för cyklister och gående?
 • När i tid planeras en utbyggnad och fortsättning av cykelvägen för en trygg och trafiksäkerlösning för de som använder GC-vägen?
 • Finns några hinder som gör det svårt att få till en utbyggnad av GC-vägen?”

Tekniska nämndens ordförande Elizabeth Peltola (C) har lämnat återbud till sammanträdet och meddelat att svar kommer lämnas till nästa fullmäktigesammanträde.

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) gällande sommarkort för ungdomar i Älmhult från Michael Öberg (MP)

Michael Öberg (MP) ställer följande Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S):

"SOMMARLOVSKORT FÖR UNGDOMAR I ÄLMHULT

Jag undrar om varför inte ungdomar i Älmhults kommun erbjudits sommarlovskort.

I Region Kronoberg erbjuder man sommarlovskort till ungdomar, tom 19 år bosatta i länet. Sommarlovskorten är giltiga för resor i hela länet, dygnet runt i två månader under sommaren. Flertalet ungdomar från länets kommuner kommer erbjudas att resa i kollektivtrafiken sommartid, men inte ungdomar från Älmhults kommun.

Ungdomar i Lessebo, Tingsryd, Växjö, Alvesta och Ljungby kommuner har möjlighet att resa med kollektivtrafiken i länet. Men ungdomarna i Älmhult uteslutes. Dock har ungdomar möjlighet att använda sig av fritidsbiljett, om de har råd.

Sommarlovskort är en viktig förebyggande och jämlik insats för ungdomar att kunna resa och träffa vänner, kompisar och besöka utflyktsmål i vårt län. Många av våra ungdomar lever också i familjer som har det extra tufft idag. Därför vore ett sommarlovskort en billig investering för våra barn och ungas välmående att kunna röra sig fritt i vår region.

I Miljöpartiet är vi kritiska till att kommunen (och regionen) inte vill satsa på våra ungdomar. Det är en relativt liten summa för kommunen, men en stor nytta för ungdomarna.

Därför vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 • Undrar varför ungdomarna i Älmhults kommun inte erbjudits sommarlovskort i kollektivtrafiken under sommaren?
 • Undrar också varför inte regionen som kollektivtrafikmyndighet tar fullt ansvar för alla ungdomar i Kronobergs län?"

15. Motion om att utveckla den kommunala demokratin i Älmhult från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Michael Öberg (MP) inlämnar följande motion till fullmäktige:

"Utveckla den kommunala demokratin i Älmhult

Demokratin måste ständigt utvecklas. En levande och välfungerande demokrati bygger på engagemang och transparens. Kommunpolitiken måste bli mer transparent. Det ska vara enkelt och smidigt ska kunna följa och förstå de kommunala beslutsprocesserna och därmed också ges möjlighet att påverka.

Vissa grupper i samhället kommer till tals i demokratiska processer i högre grad än andra. Ett politikområde som i hög grad präglas av dialog med medborgare är stadsbyggnadsprocesser och planer. Inte minst fokuserar kommunledningsförvaltning och Miljö- och byggnämnden på dialog med medborgare genom bland annat samråd. För att göra politik mer demokratisk bör Älmhults kommun göra insatser för att nå underrepresenterade grupper och låta dessa komma till tals i större omfattning.

Förslag och synpunkter kan idag lämnas via kommunens e-tjänst, där medborgare kan påverka vad som sker i kommunen . Förslagen behandlas på tjänstepersonsnivå, vilket gör det svårt att få upp förslag till politisk behandling. Det vore önskvärt med en översyn av reglerna för att se hur rutiner kan förändras så fler lämnar förslag och att förslag kan tas upp till politisk behandling. Det är viktigt att förslag bereds och hanteras demokratiskt.

Ytterligare aspekt av en stark kommunal demokrati är att beslutsprocesser är transparenta och enkla att följa. I dag är det ofta komplicerat för medborgare och civilsamhället att följa ett kommunalt beslut från start till slut. Förslag bör tas fram hur det kan bli enklare att följa kommunala beslutsprocesser.

Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:

 • att uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka grupper som är över- respektive underrepresenterade i samråd och andra medborgardialoger.
 • att uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta fram nya dialogformer för att i högre grad nå dem som idag är underrepresenterade i samråd och andra medborgardialoger.
 • att översyn görs om medborgares möjl igheter att via e-tjänsten lämna förslag och synpunkter till Älmhults kommun, så förslag ska kunna politiskt behandlas i kommunfullmäktige.
 • att ta fram förslag på hur det kan bli enklare att följa kommunala beslutsprocesser."

16. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 19/6 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse kan ses här.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågor som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.