Älmhults kommunfullmäktige, 29 maj 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Mötet återupptas kl 20:10

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Förslag till beslut

 • Tomas Harrysson (C) och Paul Gunnarsson (SD) väljs till justerare

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

 • Fastställa dagordningen i sin helhet

4. Kalendarium

5. Vägledningsdebatt om Hållbarhet

Paus

6. Ekonomisk uppföljning mars 2023, kommunövergripande

Kommunstyrelsens förslag till beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens ekonomiska uppföljning per mars 2023.
 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förväntat negativt resultat enligt balanskravet för år 2023 finansieras genom att resultatutjämningsreserven disponeras.

Sammanfattning av ärendet

I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens förväntade resultat för år 2023 och en prognos av årets investeringar.

Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat om minus 8 miljoner kronor som innebär en negativ budgetavvikelse om 18 miljoner kronor.

I delårsrapporten augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad måluppfyllelse.

7. Finansiell rapport mars 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av kommunstyrelsen per mars, augusti och december och rapportering ska ske till kommunfullmäktige.

Från år 2023 bistår Söderberg & Partner med att ta fram rapport över skuldförvaltningen både vad gäller kommunen och även för kommunkoncernen inklusive bolagen.

8. Revidering av finanspolicy

Kommunstyrelsens förslag till beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Finanspolicy, daterad 2023-04-26 att gälla från och med 2023-06-01.
 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Finanspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-27, § 20.
 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå bolagen upphäva sina tidigare beslutade Finansiella verksamhetsplaner.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till koncerngemensam Finanspolicy att gälla från 1 juni 2023 och att tidigare Finanspolicy därmed upphävs.

9. Borgensavgifter för kommunala bolag 2024

Kommunstyrelsens förslag till beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nya borgensavgifter för bolagen år 2024 enligt framtaget förslag.
 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut om borgensavgifter 2015-06-22, § 124.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till borgensavgifter år 2024 har tagits fram med beaktande av EU-lagstiftningen avseende statsstöd och Skatteverkets regler för internprissättning som innebär att beräkning av borgensavgift måste ske på marknadsmässiga grunder.

Borgensavgifter för år 2024 föreslås vara 0,66 % till Älmhultsbostäder AB, 0,67 % till ElmNet AB och 0,58 % till Älmhults Terminal AB.

10. Svar på motion om att utveckla Älmhults friluftsliv från Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Anse motionens punkt 1 besvarad.
 2. Bifalla motionens punkt 2.
 3. Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med socialnämnden att undersöka möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och naturvård som en arbetsmarknadsinsats i kommunal regi eller i samarbete med privat aktör.

Sammanfattning av ärendet

Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S) lämnade 2022-05-20 in en motion om att utveckla Älmhults friluftsliv.

I motionen yrkas:

 1. Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv – både skog och vatten - utifrån regeringens mål för friluftsliv tas fram.
 2. Att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och naturvård som en arbetsmarknadsinsats utreds.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-03-28, § 32, att föreslå kommunfullmäktige anse motionens punkt 1 besvarad, bifalla motionens punkt 2 samt ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med socialnämnden att undersöka möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och naturvård som en arbetsmarknadsinsats i kommunal regi eller i samarbete med privat aktör.

Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens förslag.

11. Antagande av reglemente för strategiskt brottsförebyggande råd

Kommunstyrelsens förslag till beslut

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till reglemente för Strategiskt brottsförebyggande råd daterat 2023-04-13.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, §20, att inrätta ett strategiskt brottsförebyggande råd.

Detta förslag till reglemente syftar till att reglera strategisk brottsförebyggande rådets ansvar och uppgift, organisation samt möten och arbetsformer.

12. Interpellation till tekniska nämndens ordförande Elizabeth Peltola (C) gällande trygga och säkra cykelpassager i Älmhults kommun från Michael Öberg (MP)

Förslag till beslut

 1. Interpellationen får ställas.
 2. Interpellationen ska besvaras vid kommande sammanträde.

Interpellation av Michael Öberg (MP) till Tekniska nämndens ordförande Elizabeth Peltola 2023-04-28:

"Trygga och säkra cykelpassager i Älmhults kommun!

Jag ställde en fråga under sammanträdet med kommunfullmäktige, måndagen den 24 april till dig i egenskap som ordförande i Tekniska nämnden i Älmhults kommun. Du skulle undersöka saken. Jag väljer därför skriva en interpellation - där jag utvecklar min frågeställning. Min undran handlade om GC-vägen (för gång och cykel) på Norra Ringvägen, som tar tvärt slut vid väg 120. Kommuninvånare som använt cykelvägen undrar också varför cyklister tvingas ut på väg 120. Väg 120 är inte säker att vistas på för oskyddade trafikanter.

Enligt Älmhults kommuns Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025 finns ingen föreslagen åtgärd på en fortsättning av GC-vägen. Den saknas i aktuell och beslutad plan.

I området planeras för handel och fritidsändamål. Det är i kanten av Älmhults nya tätortsdel med bostadsområden och Paradisskolan. För mig är det därför besynnerligt att kommunen inte planerar klart infrastrukturen. Infrastruktur är det som i regel brukar planeras in först. Därför är det befogat att Tekniska nämnden snarast tar itu med fortsättning av cykelvägen vid korsningspunkten väg 120/Norra Ringvägen, så inte oskyddade trafikanter tvingas ut i en trafikfarlig korsning.

I Älmhults kommun behövs trafiksäkerhetshöjande åtgärder prioriteras för en förbättrad cykelkommun. Tekniska nämnden bör snarast ha i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minimeras och trafiksäkerheten öka. Vi behöver aktivt arbeta för att förhindra att otrygga trafiksituationer uppkommer i kommunen.

Därför vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämndens ordförande:

 • Varför tar cykelvägen utmed Norra Ringvägen tvärt slut vid korsningspunkten/rondellen vid väg 120 och oskyddade trafikanter tvingas ut på väg 120?
 • Kommer det att åtgärdas och därmed "Planen för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021- 2025" revideras för att öka trafiksäkerheten för cyklister och gående?
 • När i tid planeras en utbyggnad och fortsättning av cykelvägen för en trygg och trafiksäker lösning för de som använder GC-vägen?
 • Finns några hinder som gör det svårt att få till en utbyggnad av GC-vägen?

Älmhult den 25 april 2023  - Michael Öberg (MP)"

13. Enkla frågor

Önskas några enkla frågor ställas?

Mötets avslutning

Mötesstart: 29/5 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Kommunen har denna mandatperiod ett politiskt majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.