Älmhults kommunfullmäktige, 24 april 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christina Utterström, Ekonomichef

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Carolin Stjernqvist, HR-specialist

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Tommy Lövquist (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Yvonne Jonsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

Ledamöter och ersättare ropas upp.

2. Val av justerare

Mötets justerare och dag, tid och plats för justering väljs.

3. Fastställande av dagordning

Mötets dagordning fastställs.

4. Kalendarium

Aktuellt kalendarium presenteras.

5. Föredragning av Årsredovisning 2022

Christina Utterström, ekonomichef, och Anna Elmgren, HR-chef, föredrar Älmhult Kommuns Årsredovisning 2022.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. I årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.

Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen och lämnar en särskild revisionsberättelse.

6. Allmänhetens frågestund gällande Årsredovisning 2022

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. I årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.

Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen och lämnar en särskild revisionsberättelse.

7. Revisionsberättelse för 2022

Kommunrevisionens ordförande föredrar kommunens Revisionsberättelse för 2022.

Revisionsberättelsen föreslås godkännas och läggas till handlingarna.

8. Årsredovisning 2022 Älmhults kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisning 2022 för Älmhults kommun.

2. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2022 till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. I årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.

Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen och lämnar en särskild revisionsberättelse.

9. Ansvarsprövning för 2022 års verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet för styrelser, nämnder (inkl. gemensamma nämnderna för familjerätt respektive överförmyndarverksamheten) och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ för verksamhetsåret 2022.

10. Finansiell rapport december 2022 kommunövergripande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

11. Hållbarhetsrapport 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Hållbarhetsrapport 2022.

12. Barnbokslut 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna barnbokslutet för 2022.

13. Uppföljning av intern kontroll 2022 Älmhults kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna uppföljning och utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2022.

14. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 4 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2023 noteras till protokollet.

15. Antagande av Program för mål och uppföljning av privata utförare mandatperiod 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige antar program för mål och uppföljning av privata utförare daterad 2023-03-08, 

2. Det på sida 3 i avsnitt 1.2 Definitioner om Privata utförare läggs till enskild firma efter handelsbolag.

16. Redovisning av ej färdigberedda motioner april 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisning av ej färdigberedda motioner april 2023.

17. Meddelanden till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Meddelanden till kommunfullmäktige redovisas.

Förslag till beslut

Att Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger den till protokollet.

Interpellationer, nya motioner och enkla frågor

18. Enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöternas och ersättarnas möjlighet att ställa enkla frågor till ordförande i styrelser, nämnder och beredningar.

Mötets avslutning

Mötesstart: 24/4 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Kommunen har denna mandatperiod ett politiskt majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.