Älmhults kommunfullmäktige, 27 mars 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anna Elmgren. HR-Chef

Talare

Carolin Stjernqvist. HR-specialist

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Carolin Stjernqvist, HR-specialist

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Carolin Stjernqvist, HR-specialist

Talare

Anna Elmgren. HR-Chef

Talare

Carolin Stjernqvist, HR-specialist

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Carolin Stjernqvist, HR-specialist

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Information från HR gällande kommunfullmäktiges arbetsgivaransvar

Anna Elmgren och Carolin Stjernqvist från Älmhult kommuns HR-avdelning föredrar om kommunfullmäktiges arbetsgivaransvar.

6. Val till representant och ersättare till Inera AB

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till uppdrag som representant för Älmhults kommun i Inera AB 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige utser Jakob Willborg (M) och Gusten Mårtensson (C) till uppdrag som ersättare för Älmhults kommun i Inera AB 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

7. Antagande av riktlinjer för hållbart byggande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer för hållbart byggande daterad 2023-02-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart byggande.

Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer.

Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 2022-10-18. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande motivering:

  1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer som omfattas av denna policy.
  2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande.
  3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna måluppfyllelserna.
  4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1

Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1).

Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun.

Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2).

Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik ”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.

Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och byggnader ska tas tillvara och utvecklas”.

8. Antagande av taxa för laddstolpar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar.

2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid stolparna.

Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar.

2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme.

9. Svar på motion om klimatstyrning från Michael Öberg (MP)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med innehållet i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07.

10. Årsanalys för kommunfullmäktige 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för kommunfullmäktige daterad 2023-02-19.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.

Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader jämfört med budget.

11. Justering av investeringsbudget 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.

Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram (ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.

Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och uppgår därmed till 355 915 tusen kronor.

12. Meddelanden till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom. Följande fem meddelanden har inkommit:

1. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Helena Akilisson (SD) daterat 2023-03-09

2. Kommunrevisionens granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd med yttrande från socialnämnden

3. Kommunrevisionens granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan med yttrande från utbildningsnämnden

4. Kommunrevisionens granskning av måltidsverksamheten med yttranden från kommunstyrelsen och tekniska nämnden

5. Kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU med yttrande från kommunstyrelsen

13. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) gällande trygghet för förskoleplats inom barnets närområde från Michael Öberg (MP)

Michael Öberg (MP) har inlämnat en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) gällande trygghet för förskoleplats inom barnets närområde. 

14. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) gällande låga skolresultat på grundskolor i Älmhult från Michael Öberg (MP)

Michael Öberg (MP) har inlämnat en Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) gällande låga skolresultat på grundskolor i Älmhult.

15. Motion om uppdatering av kommunens detaljplaner från Älmhultsbygdens Moderater

Älmhultsbygdens Moderater, som i detta ärende representeras av Dan Blixt (M), Eddie Smejer (M) och Pontus Haglund (M), lämnar härmed en Motion om uppdatering av kommunens detaljplaner.

16. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 27/3 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Länk till mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Kommunen har denna mandatperiod ett politiskt majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.