Älmhults kommunfullmäktige, 27 februari 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Heidi Vassi, länsantikvarie

Talare

Malin Blom kommunikationschef

Talare

Birgitta Warodell landskapsantikvarie

Talare

Anja Rautenberg projektledare världsarvsnominering

Talare

Heidi Vassi länsantikvarie

Talare

Birgitta Warodell, landskapsantikvarie

Talare

Anja Rautenberg, projektledare världsarvsnominering

Talare

Heidi Vassi, länsantikvarie

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Heidi Vassi, länsantikvarie

Talare

Birgitta Warodell, landskapsantikvarie

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anja Rautenberg projektledare världsarvsnominering

Talare

Heidi Vassi länsantikvarie

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Anders Borg (S)

Talare

Heidi Vassi, länsantikvarie

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Heidi Vassi länsantikvarie

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jessica Wihlborg (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Information från Länsstyrelsen om Råshult

6. Beslutsärende: Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens beslutsförslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 med revideringar från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 2 kap. 2 § Lagen (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) ska det i varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Kommunledningsförvaltningen föreslår att krisledningsnämnden för Älmhults kommun skall utgöras av kommunstyrelsen och att ledamöter samt funktioner utses genom nämndsval av kommunfullmäktige. Krisledningsnämndens reglemente revideras dels mot bakgrund av ovan dels för att möjliggöra digitala sammanträden.

7. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnden från Helena Akilisson (SD)

Helena Akilisson (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnden.

Fullmäktige föreslås anta avsägelsen och skicka informationen till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

8. Fyllnadsval till ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Helena Akilisson (SD)

Fullmäktige väljer ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Helena Akilisson (SD).

9. Val av lekmannarevisorer för kommunala bolag mandatperiod 2023-2026

Sammanfattning av ärendet

Lekmannarevisorer för det kommunala bolagen väljs av fullmäktige bland de förtroendevalda revisorer i kommunen. Kommunrevisionerna beslutar 2023-01- 18, punkt 5, att förmedla följande förslag till kommunfullmäktige: ”Val av förslag till ordinarie lekmannarevisorer samt ersättare för kommunala bolag Älmhultsbostäder AB – Bert Rosenquist som ordinarie och Tommy Lövquist som ersättare. Elmen AB – Bert Rosenquist som ordinarie och Tommy Lövquist som ersättare. Älmhults Terminal AB – Tommy Lövquist som ordinarie och Bert Rosenquist som ersättare. ElmNet AB – Tommy Lövquist som ordinarie och Bert Rosenquist som ersättare. Södra Smålands Avfall & Miljö AB – Bert Rosenquist som ordinarie och Tommy Lövquist som ersättare.” Kommunfullmäktige har att välja lekmannarevisorer och ersättare för Älmhultsbostäder AB, Elmen AB, Älmhults Terminal AB, ElmNet AB samt Södra Smålands Avfall & Miljö AB för mandatperiod 2023-2026.

Kommunrevisionens förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige utser för Älmhultsbostäder AB Bert Rosenquist (M) som ordinarie lekmannarevisorer och Tommy Lövquist (S) som ersättare.
 2. Kommunfullmäktige utser för Elmen AB Bert Rosenquist (M) som ordinarie lekmannarevisorer och Tommy Lövquist (S) som ersättare.
 3. Kommunfullmäktige utser för Älmhults Terminal AB Tommy Lövquist (S) som ordinarie lekmannarevisorer och Bert Rosenquist (M) som ersättare.
 4. Kommunfullmäktige utser för ElmNet AB Tommy Lövquist (S) som ordinarie lekmannarevisorer och Bert Rosenquist (M) som ersättare.
 5. Kommunfullmäktige utser för Södra Smålands Avfall & Miljö AB Bert Rosenquist (M) som ordinarie lekmannarevisorer och Tommy Lövquist (S) som ersättare.

10. Val av revisorer till Linnés Råshult mandatperiod 2023-2026

Sammanfattning av ärendet

Stadgan för Stiftelsen Linnés Råshult kräver att minst en av revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ernest & Young AB ska enlighet upphandlingen av kommunens revision ansvara av revisionen av Linnés Råshult. Ernest & Young föreslår därför de auktoriserade revisorerna Daniel Lantz och Elin Ingvarsson som revisor respektive revisorssuppleant för stiftelsen.

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige utser Daniel Lantz, Ernst & Young AB, till revisor för Stiftelsen Linnés Råshult.
 2. Kommunfullmäktige utser Elin Ingvarsson, Ernst & Young AB, till revisorssuppleant för Stiftelsen Linnés Råshult.

11. Val till krisledningsnämnd mandatperiod 2023-2026

Kommunstyrelsens beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås att

 1. Välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott: Eva Ballovarre (S) Gusten Mårtensson (C) Yvonne Jonsson (C) Stefan Jönsson (S) Jakob Willborg (M)
 2. Välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott: Lars Ingvert (S) Marie Olofsson (C) Nusreta Nilsson (C) Elin Nilsson (S) Stella Käll (M)
 3. Välja Eva Ballovarre (S) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
 4. Välja Jakob Willborg (M) som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige valde 2022-12-12, § 190, kommunstyrelsen för mandatperioden 2023–2026. Således ska kommunstyrelsen välja ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 2023–2026.

12. Antagande av Kulturpolicy för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har 2022-11-29, § 91, beslutat att föreslå kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för Älmhults kommun. Kulturpolicyn är framtagen som ett strategiskt dokument som anger hur Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan och inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation. Helen Karlsson, kulturstrateg, informerar på sammanträdet att en redaktionell ändring kommer göras i kapitel 4 på sida 6 under rubrik Ekologisk hållbarhet, sista meningen. Det står social hållbarhet, men ska vara ekologisk hållbarhet.

13. Revidering av grafisk profil

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av grafisk profil, daterad 2023-01-18.

Sammanfattning av ärendet

Den grafiska profilen hjälper oss att formulera och visualisera våra insatser, den ger en tydlig avsändare och den förstärker de värden som Älmhults kommun står för. Med en grafisk profil sparar vi också tid. Det blir enkelt för alla som vill kommunicera att hitta rätt logotyp, färger, typsnitt och bilder – och det ger en trygghet att våra gemensamma mallar för till exempel korrespondens, presentationer, rapporter och annonser alltid är uppdaterade. Den grafiska profilen är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för våra kommuninvånare och andra att känna igen våra verksamheter. Den stärker vårt varumärke, kommunicerar våra kärnvärden och bekräftar vår identitet. Älmhults kommuns grafiska profil är senast reviderad 2016. Den grafiska profilen ingår som styrdokument för uppdraget till kommunikationsavdelningen enligt Kommunikationspolicyn, beslutad i KF 2014-12-15. En grafisk profil ska vara ett tydligt ramverk men också utvecklas löpande i takt med att kommunikation produceras för olika målgrupper och i olika syfte. De senaste åren har kvalitetskraven på kommunikation ökat i samhället: staten ställer högre krav på vår kommunikation när det gäller tillgängligheten för funktionsvarierade målgrupper, nya digitala plattformar ger oss nya utmaningar och våra målgrupper ställer också högre krav på kvalité på innehåll och form i vår kommunikation. I samband med framtagandet och utformningen av Älmhults kommuns nya webb som lanserades mars 2022 har kommunikationsavdelningen arbetat med en uppdatering av den grafiska profilen för att klara de nya lagkraven. Således föreslås en ändring av färgerna i den grafiska profilen och en uppdatering av kommunens primär- och sekundärtypsnitt. Se sidan 12–13 i riktlinjen för grafisk profil där de nya färgerna presenteras. På sidorna 10-11visas de nya typsnitten. Med de nya färgerna följer också en revidering av mallar för presentation, sidan 24–25. Avslutningsvis kompletteras grafiska profilen med illustrationer för ökad tydlighet och förbättrad läsbarhet.

14. Revidering av reglemente för Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterat reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-12-02.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar behandlingen av personuppgifter. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-12-13, § 88, att föreslår kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att anta uppdaterat reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-12-02.

15. Godkännande av handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB för 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 Beslut

Sammanfattning av ärendet

De helägda bolagen ska årligen, enligt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram. Det handlingsprogram som bolaget årligen upprättar ska beskriva bolagets affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren. Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av kommunfullmäktige. ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för åren 2023-2025

16. Biblioteksplan 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan daterad 2022-12-07 med tilläggen 1.a Tillägg under punkten 4.2.1 – text och nytt mål och 1.b Tillägg under punkt 4 – ny punkt 4.4 ang. gemensamma utmaningar.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Älmhults kommuns biblioteksplan upphör att gälla 2022-12-31 varpå det behövs en ny plan för perioden 2023–2026. Planen är framarbetad av kultur- och fritidsnämnden med tillägg från utbildningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplan enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-12- 07.

17. Motion om att införa fritidsbank från Michael Öberg (MP)

Sammanfattning

Michael Öberg (MP) har lämnat in en Motion om att införa fritidsbank i Älmhults kommun.

18. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 27/2 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Kommunen har denna mandatperiod ett politiskt majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.