Älmhults kommunfullmäktige, 30 januari 2023

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Ingrid Göransson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Karlsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Åsa Oxenmyr

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gunilla Paulsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Victoria Tykesson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Utdelning av 25-årsgåvor

Prisutdelning till de som i år har arbetat 25 år inom kommunal verksamhet.

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. Kalendarium

6. Valärenden - Val till styrelse för Elmen AB

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i styrelsen för Elmen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Lars Ingvert (S) Gusten Mårtensson (C) Jakob Willborg (M)
 2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som suppleanter i styrelsen för Elmen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Eva Ballovarre (S) Yvonne Jonsson (C) Stella Käll (M)
 3. Kommunfullmäktige utser Lars Ingvert (S) till uppdraget som ordförande för styrelsen för Elmen AB.
 4. Kommunfullmäktige utser Jakob Willborg (M) till uppdraget som vice ordförande för styrelsen för Elmen AB.

7. Val till styrelse för ElmNet AB

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i styrelsen för Elmnet AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Kent Ballovarre (S) Karin Dellenmark (S) Marie Olofsson (C) Göran Widing (M) Torbjörn Karlsson (SD)
 2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som suppleanter i styrelsen för Elmnet AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Stefan Jönsson (S) Monica Haider (S) Iain Mackie (C) Eddie Smejer (M) Gull-Britt Tranvik (SD)
 3. Kommunfullmäktige utser Kent Ballovarre (S) till uppdraget som ordförande för styrelsen för Elmnet AB.
 4. Kommunfullmäktige utser Göran Widing (M) till uppdraget som vice ordförande för styrelsen för Elmnet AB.

8. Val till styrelse för Älmhultsbostäder AB

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i styrelsen för Älmhultsbostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Helen Bengtsson (S) Irene Svensson (S) Tomas Harrysson (C) Nusreta Nilsson (C) Fredrik Danielsson (M) Tomas Simonsson (M) Carl-Gustav Hansson (SD)
 2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som suppleanter i styrelsen för Älmhultsbostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Kristina Spjuth Sahlberg (S) Åke Karlsson (S) Ulf Cronsjö (C) Iain Mackie (C) Dan Blixt (M) Eddie Smejer (M) Claudia Swanson (SD)
 3. Kommunfullmäktige utser Helen Bengtsson (S) till uppdraget som ordförande för styrelsen för Älmhultsbostäder AB.
 4. Kommunfullmäktige utser Tomas Harrysson (C) till uppdraget som första vice ordförande för styrelsen för Älmhultsbostäder AB.
 5. Kommunfullmäktige utser Fredrik Danielsson (M) till uppdraget som andra vice ordförande för styrelsen för Älmhultsbostäder AB.

9. Val av ledamöter och suppleant till styrelse för Älmhults Terminal AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i styrelsen för Älmhults Terminal AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Gusten Mårtensson (C) Jakob Willborg (M)

Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som suppleant i styrelsen för Älmhults Terminal AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027: Eva Ballovarre (S)

10. Val till ledamot och suppleant till styrelse för Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till uppdrag som ledamöter i styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027

Kommunfullmäktige utser Jakob Willborg (M) till uppdrag som suppleant i styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027.

11. Val av huvudman till Almundryds sparbanksstiftelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser Magnus Johansson (C) till huvudman i Almundsryds sparbanksstiftelse för tiden från stiftelsestämma 2023 till stiftelsestämma 2027.

Sammanfattning

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. Centerpartiet och Socialdemokraterna har nominerat Magnus Johansson (C) till huvudman. Sverigedemokraterna har nominerat Gull-Britt Tranvik (SD) till huvudman

12. Val av huvudman till Skatelövs och västra Torsås sparbanksstiftelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser Fredrik Ekstrand (S) till huvudman i Skatelövs och västra Torsås sparbanksstiftelse för tiden från stiftelsestämma 2023 till stiftelsestämma 2027.

Sammanfattning

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten.

13. Revidering av Pensionspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Pensionspolicy.

Sammanfattning

Med anledning av att vår sektor har ett nytt och förändrat pensionsavtal, som heter AKAP-KR och gäller från 2023-01-01 behöver nuvarande pensionspolicy revideras.

Förändringarna i Pensionspolicyn berör delen kring ett nytt att det är ett nytt kollektivavtal och de nya reglerna. Delen kring förmånen kring löneväxling har också förtydligats.

14. Svar på motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige:

1. Att bifalla motionens punkt 1 och 2.

2. Att anse motionens punkt 3 besvarad.

Sammanfattning

Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott inkom från Eva Ballovarre (S) 2022-01-21. I motionen föreslås att: • En handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen tas fram. • All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan. • Förutsättningarna för en central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 24, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har stärkt arbetet inom området genom att inrätta en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och för arbetet mot otillåten påverkan. SKR:s samordnare planerar och genomför nu utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyten och att dela exempel.

SKR har även inlett ett samarbete med myndigheter och aktörer med syfte att tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan och identifiera gemensamma framgångsfaktorer. Älmhults kommun har deltagit i SKR:s möte med ändamål att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrottslighet i landets kommuner i december. Vidare syftade mötet till att ge SKR en bättre överblick av hur problemen ser ut så att SKR kan rikta in sin verksamhet för att på bästa sätt kunna stötta kommunerna i arbetet.

Som ett led i att öka kunskapen och förståelsen för välfärdsbrottslighet har Älmhults kommun lagt till filmer från SKR i vår kunskapsbank som är tänkt att vara en ögonöppnare kring välfärdsbrottslighet. Kunskapsbanken kan användas av samtliga medarbetare i kommunen. Filmerna tar upp exempel på välfärdsbrottslighet från verkligheten samt exempel på hur man förebygger, letar och agerar mot välfärdsbrottslighet.

Idag har kommunen ett regelverk och rutiner för att förebygga ekonomiska oegentligheter, exempelvis internkontroll, attestreglemente samt i dokumenterade rutiner för fakturahantering. Vidare kommer en ny policy och riktlinjer mot mutor och jäv under januari 2023, men arbetet och kunskapen behöver öka.

På sikt finns behov av en handlingsplan för att förebygga välfärdsbrottslighet, men mer kunskap och stöd från bland annat SKR och brottsförebygganderådet behövs innan en plan kan utformas.

I motionens tredje punkt föreslås att förutsättningarna för en central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds. Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att anställa en centralfunktion och förutsättningar för detta saknas i dagsläget. Välfärdsbrottslighet berör samtliga nämnder i mer eller mindre omfattning. Varför det bedöms att vi har bättre förutsättningar för att få i gång ett arbete genom att bilda en koncernövergripande arbetsgrupp som tillsammans kan sätta fokus på dessa frågor.

Sammantaget föreslår kommunledningsförvaltningen att punkt 1 och 2 bifalles, och punkt 3 anses besvarad med hänvisning till bildande av koncernövergripande arbetsgrupp.

15. Svar på motion om att Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare - Eva Ballovarre (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen är besvarad.

Sammanfattning

Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Motionären skriver följande; för att klara att ha rätt kompetens till välfärdens alla uppgifter handlar det om två saker – att lyckas rekrytera rätt personal och att se till att de jobbar kvar i verksamheten. Älmhults kommun har under de senaste åren haft hög personalomsättning på vissa enheter och bland vissa yrkesgrupper.

Samtidigt ser vi att det är svårt att rekrytera och vi konkurrerar med såväl närliggande kommuner såsom privata aktörer. Vi behöver ha en långsiktig och aktiv plan för att kommunen ska bli en bättre arbetsgivare dit medarbetare söker sig och vill arbeta kvar. Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att; 1. Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas och resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar. 3. Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram. 4. Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal. 5. Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29, § 138, att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Ett grundläggande problem för välfärdens kompetensförsörjning är att de som är i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar relativt lite de kommande tio åren.

Älmhults kommun kan och gör mycket för att minska det ökade rekryteringsbehovet, som kommer med pensionsavgångar, rörlighet inom personalgrupper mm. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att vilja och kunna jobba heltid och förlänga yrkeslivet. Nya lösningar genom till exempel förändrade arbetssätt och teknik kan också minska behoven. En kompetensförsörjningsplan är under framtagande och kommer presenteras i början av 2023. Planen ska ge en bild över vilka utmaningar Älmhults kommun står inför och förslag på aktiviteter för att möta upp behovet av kompetens. Det handlar om allt ifrån attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare.

Sedan årsskiftet skickar HR avdelningen ut en digital avgångsenkät till medarbetare som slutar. Resultatet kommer årligen att sammanställas för en analys av vilka lärdomar vi kan föra vidare och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Resultatet kommer presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott, i början av 2023.

När det gäller att minska andelen visstidsanställda och delade turer är detta områden som i första hand rör Socialförvaltningen. Det finns idag ett särskilt uppdrag i dessa frågor som kommer att redovisas på Socialnämnden i december.

Idag används bemanningslösningar för att täcka upp behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Båda är bristyrken som kommunen delar med många andra kommuner och regioner. För att minska beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar behöver kommunen arbeta för att öka attraktiviteten för välfärdsjobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I kompetensförsörjningsplanen 2023 lyfts särskilt åtgärder för att minska beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar.

I Älmhults kommun är arbetet med att motverka strukturell diskriminering en viktig fråga och genomförs på flera olika nivåer genom analyser som kopplas till åtgärder. Varje år görs ett antal analyser inom HR området som exempelvis lönekartläggning för att belysa oskäliga löneskillnader och leta mönster för att upptäcka strukturell diskriminering. Det är en komplex fråga som berör samhället i stort.

Sammantaget pågår en rad åtgärder för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning. En komptensförsörjningsplan som berör yrkandena i motionen är under framtagande. Vidare pågår arbete inom socialförvaltningen för att förbättra arbetslivet genom ex införandet av heltid som norm samt utfasning av delade turer. Med ovanstående svar anses motionen besvarad.

16. Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 187-189 och 223

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att rätta datum i följande beslut från 2022-11-28 till 2022-12-12: o Kommunfullmäktige § 187/2022 - Val av kommunfullmäktiges ordförande o Kommunfullmäktige § 188/2022 - Val av kommunfullmäktiges vice ordförande o Kommunfullmäktige § 189/2022 - Val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande o Kommunfullmäktige § 223/2022 - Fastställande av budget 2023-2025 för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 om val av kommunfullmäktiges ordförande, val av kommunfullmäktiges första vice ordförande, val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande och fastställande av budget 2023- 2025 för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025. När dessa beslut protokollfördes uppstod ett fel som innebär att datumen i besluten anges som 2022-11-28 vilket kan göra att besluten uppfattas ha tagits 2022-11-28. Besluten fattades dock 2022-12-12 och det behöver också framgå av dokumentationen för att undvika framtida missuppfattning om när besluten fattades. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rätta datumen i de aktuella besluten från 2022-11-28 till 2022-12-12.

17. Överföring av ej nyttjade investeringsmedel till investeringsbudget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2023, daterad 2023-01-05 och föreslår kommunfullmäktige besluta om att ej nyttjade investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering från 2022 överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör kommunens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr

Sammanfattning

Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023. Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat om budgetram för kommunstyrelsen 2023. Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av driftbudget, investeringsbudget och mark- och exploateringsbudget samt aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023. Driftbudgeten omfattar kommunledningsförvaltningens verksamhet med sex olika avdelningar; HR, ekonomi- och upphandling, kommunikation, service och näringsliv, samhällsbyggnad, IT- och digitalisering samt kommunledning inklusive kansli. Budgeten 2023 för kommunledningsförvaltningen är 77 337 tkr. En investeringsplan som omfattar strategiska investeringar för genomförande av den kommunövergripande digitaliseringsplanen samt inköp av bland annat inventarier och nätverksutrustning om totalt 5,5 mkr för 2023 – 2024. Inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren finns flera större projekt såsom är Furulund, Solvikskajen, Vena samt verksamhetsmark i Froafälle. Den senare tidens oroligheter, främst pågående krig i Europa, har skapat en kostnadsdrivande effekt som även påverkar entreprenadkostnader för genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I mark- och exploateringsbudgeten har de förväntade utgifterna för exploatering höjts jämfört med tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska kostnadsökningarna är emellertid stor och genomslaget av dessa är beroende av en rad omvärldsfaktorer. Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och exploateringsbudgeten ett överskott om 21 235 tkr för perioden 2023 – 2034. En ny stödprocess införs 2023 som är kopplad till personal med resultatmål och indikatorer för uppföljning. Då stödprocesser är kommunövergripande har aktiviteter utformats för att ge en förflyttning i samtliga verksamheter för att nå resultatmålet. Vidare föreslås att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om att ej nyttjade investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering från 2022 överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr.

18. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2022 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande uppgifter till kommunfullmäktige: • Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. • Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 (1 juli – 30 september). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård och omsorg. Socialnämnden beslutade 2022-11-23, § 172, att lämna sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 till revisorer och kommunfullmäktige.

19. Revidering av reglemente för tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i reglemente för tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämndens lägga till 2:e vice ordförande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att välja 2:e vice ordförande till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämnden. I nämndernas reglemente anges att nämnderna har en ordförande och en vice ordförande. Således behöver reglementena revideras.

20. Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Utöka kommunstyrelsens 1: a vice ordförandes uppdrag till 75 %
 2. Ändra tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och byggnämndens och Älmhultsbostäders AB:s 1:e vice ordförandes uppdrag till 5 %.
 3. Fastställa tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförandes arvode till 7,5 %.
 4. Fastställa Älmhultsbostäder AB:s 2:e vice ordförandes arvode till 10 %.
 5. Personalutskottet med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen.
 6. Älmhults Näringsfastigheter med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2022-12-12 beslutat välja 2e vice ordförande till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, och miljö- och byggnämnden. Personalutskottet har även avvecklats. Således behöver Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda revideras.

21. Meddelande till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom, följande meddelanden har inkommit:

 1. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Soili Lång Söderberg (M) daterat 2023-01-10
 2. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Göran Johansson (MP) daterat 2023-01-11

22. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart 30/1 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Kommunen har denna mandatperiod ett politiskt majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.