Älmhults kommunfullmäktige, 29 mars 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tommy Lövquist (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Information om Covid-19

6. Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Erik Ederfors (M)

7. Val av lekmannarevisorer och ersättare i Södra Smålands Avfall & Miljö AB (SSAM)

8. Tilläggsbudget för tekniska nämndens övertagande av ansvar för kommunens busskurer

9. Upphävande av beslut om fondering av avgifter för vatten och avlopp (VA)

10. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar

11. Äskande om överflyttning av medel till 2021

12. Årsanalys 2020 - Politisk verksamhet

13. Svar på motion om att stärka civilsamhället i Älmhult - Michael Öberg (MP)

14. Svar på motion om att återinföra allmänhetens frågestund - Tord Helle (SD)

15. Redovisning avseende verkställighet av motioner och medborgarförslag 2015-2016

16. Enkla frågor

17. Interpellation till personalutskottets ordförande Sonja Emilsson (M) om arbetsmiljö och friskvård

18. Motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy Löfquist (S)

19. Motion - Michael Öberg (MP)

Mötets avslutning

Mötet börjar 29/3 2021 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.