Älmhults kommunfullmäktige 31 oktober 2022

Primära flikar

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Håkan Pettersson (S)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Thomas Johansson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Monica Haider (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

5. Kommunchefen presenterar kommunorganisationen

6. Information om kommunfullmäktiges arbetsordning

4. Kalendarium

7. Val av kommunfullmäktiges valberedning

8. Val av kommunfullmäktiges ordförande

9. Val av kommunfullmäktiges vice ordförande

10. Val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande

11. Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod

12. Delårsrapport augusti 2022 kommunfullmäktige

13. Delårsrapport augusti 2022 kommunövergripande

14. Finansiell rapport augusti 2022 kommunövergripande

15. Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal och justerat ägardirektiv

16. Riktlinje för hållbart byggande

17. Revidering av Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

18. Svar på motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - Eva Ballovarre (S)

19. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

20. Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2022

21. Meddelande till kommunfullmäktige

22. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 31/10 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.