Älmhults kommunfullmäktige 12 december 2022

Primära flikar

Sändningen börjar om
 • Mötets öppnande
 • 1. Upprop
 • 2. Val av justerare
 • 3. Val av rösträknare
 • 4. Fastställande av dagordning
 • 5. Kalendarium
 • 6. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Soili Lång Söderberg (M)
 • 7. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Göran Johansson (MP)
 • 8. Val av kommunfullmäktiges ordförande
 • 9. Val av kommunfullmäktiges första vice ordförande
 • 10. Val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande
 • 11. Val till kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026
 • 12. Val till revisionen mandatperiod 2023-2026
 • 13. Val till valnämnden mandatperioden 2023-2026
 • 14. Val till utbildningsnämnden mandatperiod 2023-2026
 • 15. Val till socialnämnden mandatperiod 2023-2026 2022/192
 • 16. Val till tekniska nämnden mandatperiod 2023-2026
 • 17. Val till kultur- och fritidsnämnden mandatperiod 2023-2026
 • 18. Val till miljö- och byggnämnden mandatperiod 2023-2026
 • 19. Ordning för inkallande av ersättare
 • 20. Val till gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor mandatperiod 2023-2026
 • 21. Val till gemensamma överförmyndarnämnden mandatperiod 2023-2026
 • 22. Val till förbundsdirektionen för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026
 • 23. Nominering av revisorer för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026
 • 24. Val av representant till ägarsamråd för Sunnerbo samordningsförbund
 • 25. Val av ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund
 • 26. Val av revisorer för Sunnerbo samordningsförbund
 • 27. Val av revisorer att granska Älmhult kommuns fristående kommunala stiftelser
 • 28. Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening
 • 29. Val av gode män för lantmäteriförättningar avseende tätortsförhållande
 • 30. Val av gode män för lantmäteriförättningar avseende skogs- och jordbruksfrågor
 • 31. Val till stiftelsen för Linnés Råshult
 • 32. Revidering av styrdokument för VA-taxa för 2023
 • 33. Friskis & Svettis avbetalning av lån
 • 34. Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy
 • 35. Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i Älmhults kommun
 • 36. Utbetalning av kommunalt partistöd 2023
 • 37. Svar på motion om Terapihundar inom kommunal verksamhet från Michael Öberg (MP)
 • 38. Revidering av överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
 • 39. Antagande av samverkansavtal för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
 • 40. Revidering av förbundsordning Sunnerbo Samordningsförbund
 • 41. Förlänga uppdrag om att definiera närproducerade livsmedel i måltidspolicyn
 • 42. Regler för grävbestämmelser för Älmhults kommun
 • 43. Tilläggsavtal till Linnéskolan etapp 1
 • 44. Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024-2025
 • 45. Antagande av pensionsinlösen
 • 46.1 Fastställande av budget 2023-2025 för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025 - Inledning
 • 46.2 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Inledande anföranden
 • 46.3 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Budgetdebatt
 • 46.4 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Budgetvotering
 • 46.5 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Budgetbeslut
 • 47. Interpellationer, motioner och frågor - Interpellation till tekniska nämndens ordförande om byggnationen av Linnéskolan, Stefan Jönsson (S).
 • 48. Enkla frågor
 • Mötets avslutning

Mötesstart: 12/12 kl 9:00 (obs, ny tid! ev långt möte.)

Klicka här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan snart ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat inom två veckor efter livesändningen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.