Älmhults kommunfullmäktige 28 november 2022

Primära flikar

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Monica Haider (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

Ärendena 5-8, Val av kommunfullmäktiges ordförande, Val av kommunfullmäktiges första vice ordförande, Val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande och Val av kommunstyrelsen utgår från dagens sammanträde. I övrigt fastställs dagordningen.

4. Kalendarium

5-8. Val av kommunens fullmäktigepresidium och kommunstyrelse (utgår)

Dessa ärenden utgår från dagens sammanträde pga att Älmhult ännu ej har ett bildat styre.

9. Sammanträdestider för 2023

10. Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB

11. Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen

12. Antagande av Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet

13. Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

14. Revidering av tre Taxor

Revidering av "Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinprodukter elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”, och ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter".

15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022

16. Fastställande av skattesats för år 2023

17. Interpellation till tekniska nämndens ordförande från Stefan Jönsson (S) - Tillbyggnationen av Linnéskolan

18. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/11 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse, öppnas i ny flik

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.