Älmhults kommunfullmäktige 25 april 2022

Primära flikar

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christina Utterström, Ekonomichef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Yvonne Jonsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Årsredovisning 2021

6. Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2021

5. Årsredovisning 2021

7. Finansiell rapport för år 2021

8. Kommunövergripande uppföljning av intern kontroll 2021

9. Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkring AB

10. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal fyra 2021

11. Redovisning av ej färdigberedda motioner

12. Svar på motion om att förbättra relationen med lokala näringslivet - Mikael Öberg (MP)

13. Enkla frågor

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) gällande färdig industrimark från Stefan Jönsson (S)

15. Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan från Michael Öberg (MP)

16. Motion om att utreda införandet av en arbetsmarknadsnämnd från Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S)

17. Fyllnadsval till uppdraget som vice ordförande i gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor efter Berit Larsson (KD)

Mötets avslutning

Mötesstart: 25/4 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolans aula

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.